Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Exemplo: Transmisión de elementos patrimoniais afectos

Don B.L.T., fabricante de mobles de madeira, que determina o rendemento neto da súa actividade na modalidade simplificada do réxime de estimación directa, transmitiu o día 30 de xuño de 2022  pola cantidade de 210.000 euros un inmoble afecto á súa actividade. Con motivo da venda satisfixo 3.000 euros en concepto de Imposto Municipal sobre Incremento de Valor dos Terreos de Natureza Urbana e 10.000 euros á axencia inmobiliaria que mediou na operación.

O inmoble foi adquirido por herdanza en 1985, sendo o valor declarado para os efectos do Imposto sobre Sucesións e Doazóns un importe equivalente a 18.000 euros. No expediente de comprobación de valores realizados pola Administración tributaria a devandita valor fixouse nunha cantidade equivalente a 45.000 euros.

O inmoble estivo alugado desde a súa adquisición ata o 31 de decembro de 1997, procedendose, con data 1 de xaneiro de 1998, á afectación do local á actividade económica desenvolvida polo seu titular. Segundo o recibo do IBI, o valor catastral do inmoble no exercicio 1998 ascendía a un importe equivalente a 54.000 euros, de que o 40 por 100 correspondía ao valor do solo.

Determinar o importe e cualificación da ganancia ou perda patrimonial obtida na devandita transmisión, sabendo que o titular da actividade amortizou o devandito inmoble utilizando o coeficiente lineal máximo de amortización establecida para os elementos patrimoniais usados.

Solución:

Determinación da ganancia ou perda patrimonial obtida :

Valor de transmisión (210.000 – 13.000) = 197.000

Valor de adquisición:

Valor de afectación: (1) = 54.000

(-) Amortizacións: De 1998 a 2021: 3% (60% s/54.000) x 24 anos = 23.328

(-) Amortizacións  exercicio 2022: 1/2 [3% (60% s/54.000)] = 486

Totais amortizacións:  (23.328 + 486) = 23.814

Total valor de adquisición (54.000 – 23.814) =30.186

Ganancia patrimonial (197.000 – 30.186) = 166.814

Nota ao exemplo:

(1) Ao haberse efectuado a afectación do inmoble con anterioridade ao 01-01-1999, tomouse como valor de adquisición o valor do inmoble para os efectos do Imposto sobre o Patrimonio. É dicir, o valor maior dos tres seguintes: o catastral, o declarado para os efectos do Imposto sobre Sucesións e Doazóns e o comprobado pola Administración para os efectos deste último tributo. (Volver)