Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Elementos patrimoniais afectos

Norma específica de valoración

Normativa: Arts. 37.1.n) Lei IRPF e 40.2 Regulamento  IRPF

Sen prexuízo da aplicación das normas específicas de valoración ata agora comentadas que, se é o caso, poidan resultar aplicables, para a determinación da ganancia ou perda patrimonial derivada de elementos afectos ou desafectados con menos de tres anos de antelación á data da transmisión, deberán terse en conta tamén as seguintes precisións:

1. O valor adquisición do elemento transmitido está constituído polo seu valor contable. Este valor está formado polos seguintes compoñentes:

Importante: a partir do 1 de xaneiro de 2015 desapareceron os coeficientes de corrección monetaria previstos no Imposto sobre Sociedades para actualizar o valor de adquisición do elemento patrimonial transmitido, nestes casos.

 1. O valor de adquisición, se o elemento se adquiriu de terceiros.

  O devandito valor será o importe real polo que se efectuase a mesma, incluídos os gastos adicionais que se produzan ata a súa posta en condicións de funcionamento, así como os gastos financeiros reportados antes da entrada en funcionamento do ben que, sendo susceptibles de activación segundo o Plan Xeral de Contabilidade, fosen capitalizados ou activados.

 2. O custo de produción, se o elemento foi producido pola propia empresa do contribuínte .

  O devandito valor será o custo de adquisición das materias primas consumidas e demais elementos incorporados, así como a parte proporcional dos custos directos e indirectos que deban imputarse á súa produción.

 3. Tratandose de elementos patrimoniais que fosen afectados á actividade despois da súa adquisición, deben distinguirse os seguintes casos:

  • Afectación realizada a partir do 1 de xaneiro de 1999. Neste caso, tomarase como valor de adquisición o que teña o elemento patrimonial no momento da afectación e como data de adquisición a que corresponda á adquisición orixinaria.

  • Afectación realizada con anterioridade a 1 de xaneiro de 1999. Neste caso, deberá tomarse como valor de adquisición o que resulte dos criterios establecidos nas normas do Imposto sobre o Patrimonio no momento da afectación e como data de adquisición a que corresponda á afectación.

 4. Sexa cal for o valor que prevaleza dos anteriores, o seu importe verase aumentado ou diminuído nas contías seguintes:

  (+)  O custo dos investimentos ou melloras efectuadas no elemento transmitido.

  (-) O importe das amortizacións fiscalmente deducibles, computandose, en todo caso, a amortización mínima.

  Desta última regra exceptúanse os elementos afectos a actividades económicas que se transmitan a partir do 31 de marzo de 2012, cando os mesmos gozasen da liberdade de amortización con ou sen mantemento de emprego previsto na disposición adicional trixésima da Lei IRPF

  Precisión: En relación coa  amortización  do inmobilizado intanxible de vida útil indefinida sinalar que, mentres que nos métodos de estimación directa, tanto normal coma simplificada, a amortización ten que facerse conforme á normativa do IS, no método de estimación obxectiva existe un réxime de amortización fiscal específico cunhas porcentaxes de amortización máximo do 15 por 100 e mínimo do 10 por 100, que non distingue entre inmobilizados intanxibles de duración definida ou indefinida e que permaneceu invariable ata os nosos días. Porén, fóra do método de estimación obxectiva, a regulación da amortización do inmobilizado intanxible de vida útil indefinida sufriu profundas modificacións tanto no seu aspecto mercantil como no contable e tamén no fiscal do IS. Neste último ata o 1 de xaneiro de 2016 non se admitiu a deducibilidade fiscal da amortización dos activos inmateriais de duración indefinida polo que non cabe falar en relación con  períodos anteriores á devandita data dunha "amortización mínima" de tales activos no sentido que a menciona o artigo 40 do Regulamento do IRPF  (Resolución do Tribunal Económico-administrativa Central  do 10 de febreiro de 2020, en unificación de criterio).

  Menos o importe dos alleamentos parciais que, se é o caso, realizásense con anterioridade, así como as perdas sufridas polo elemento patrimonial.

  De forma resumida:

  VALOR DE ADQUISICIÓN (Ou CUSTO DE PRODUCIÓN Ou VALOR DE AFECTACIÓN)

  (+) MELLORAS

  (-) AMORTIZACIÓNS + ALLEAMENTOS PREVIOS + PERDAS

  = VALOR CONTABLE DO ELEMENTO PATRIMONIAL

2. Os coeficientes redutores do réxime transitorio non resultan aplicables ás ganancias patrimoniais obtidas.

Importante: para os efectos da aplicación dos coeficientes redutores do réxime transitorio, consideraranse elementos patrimoniais non afectos a actividades económicas aqueles en que a desafectación destas actividades producísese con máis de tres anos de antelación á data de transmisión.