Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Regras especiais

Ademais das regras ata agora comentadas, existen determinadas regras especiais que afectan os seguintes elementos patrimoniais:

1. Elementos patrimoniais actualizados ao abeiro do Real Decreto-lei 7/1996 ou da Lei 16/2012

Tratandose de elementos patrimoniais actualizados de acordo co previsto no artigo 9 da Lei 16/2012, do 27 de decembro, pola que se adoptan diversas medidas tributarias dirixidas á consolidación das finanzas públicas e ao impulso da actividade económica ou, se é o caso, no artigo 5 do Real Decreto-lei 7/1996, do 7 de xuño, a determinación da ganancia ou perda patrimonial obtida efectuarase de acordo coas seguintes regras:

  • A diferenza entre o prezo de adquisición e as amortizacións contabilizadas correspondentes ao mesmo, minorarase no importe do incremento neto de valor derivado das operacións de actualización prevista na Lei 16/2012, do 27 de decembro ou, se é o caso, no Real Decreto-lei 7/1996, sendo a diferenza positiva así determinada o importe da depreciación monetaria.

  • A ganancia ou perda patrimonial será o resultado de minorar a diferenza entre o valor de transmisión e o valor contable no importe da depreciación monetaria a que se refire a regra anterior.

2. Activos fixos inmateriais (licenza do taxi) transmitidos na actividade de transporte por autotaxi incluído no réxime de estimación obxectiva

Normativa: Disposición adicional sétima Lei IRPF

Os contribuíntes que exerzan a actividade de transporte por autotaxis, clasificada en epígrafe 721.2 da sección primeira das tarifas do Imposto sobre Actividades Económicas (IAE), que determinen o seu rendemento neto no método de estimación obxectiva, reducirán as ganancias patrimoniais que se produzan pola transmisión de activos fixos inmateriais, cando a transmisión estea motivada por incapacidade permanente, xubilación ou cesamento de actividade por reestruturación do sector ou cando, por outras causas, transmítanse a familiares ata o segundo grao.

As ganancias patrimoniais reduciranse de acordo coas seguintes regras:

  • Distinguirase a parte da ganancia que se xerase con anterioridade a 1 de xaneiro de 2015, entendendo como tal a parte da ganancia patrimonial que proporcionalmente corresponda ao número de días transcorridos entre a data de adquisición e 31 de decembro de 2014, ambos os dous incluídos, respecto do número total de días que permanecese no patrimonio do contribuínte.

  • A parte da ganancia patrimonial xerada con anterioridade a 1 de xaneiro de 2015 reducirase aplicando as seguintes porcentaxes en función do número de anos transcorridos desde a data de adquisición ata 31 de decembro de 2014.

    Ata (anos)Máis de (anos)
    1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    Redución 4% 8% 12% 19% 26% 33% 40% 47% 54% 61% 74% 87% 100%

Exemplo

Don J.V.C, empresario do taxi, que determina o rendemento neto da súa actividade no método de estimación obxectiva, xubilouse o 10 de xaneiro de 2022. Por este motivo e co obxecto de que o seu fillo continúe co exercicio da actividade, transmitiulle na devandita data a súa licenza municipal por 60.000 euros. O valor contable na data de transmisión da licenza municipal, que foi adquirida o 5 de marzo de 2004, tendo en conta as amortizacións fiscalmente deducibles, é de  0 euros.

Determinar o importe da ganancia patrimonial reducida derivada da devandita operación.

Solución:

Valor de transmisión: 60.000

Valor contable: 0

Ganancia patrimonial = 60.000

Ganancia patrimonial xerada ata o 31-12-2014 (1)

(60.000 ÷ 6.520) x 3.954 = 36.386,50

Redución aplicable (36.386,50 x 74 %): 26.926,01

Ganancia patrimonial computable (60.000 – 26.926,01) = 33.073,99‬

Nota ao exemplo:

(1) A súa determinación efectúase en proporción ao número de días transcorridos entre a data de adquisición (05-03-2004) e o día 31-12-2014, inclusive, que ascende a 3.954 días, respecto do número total de días transcorridos entre a data de adquisición e a da transmisión (10-01-2022), excluído este último xa que deixa de formar parte do patrimonio, que é de 6.520 días. (Volver)

3. Transmisión elementos patrimoniais que gozasen liberdade amortización

Normativa: Disposición adicional trixésima Lei IRPF

Nos supostos de transmisión no exercicio 2022  de elementos afectos a actividades económicas que gozasen da liberdade de amortización por investimentos en elementos de inmobilizado material e dos investimentos inmobiliarias afectas a actividades económicas tanto con mantemento do emprego (investimentos realizados nos anos 2009 e 2010) como sen a esixencia destes requisitos (investimentos efectuados entre o 1 de xaneiro de 2011 e o 30 de marzo de 2012), para o cálculo da ganancia ou perda patrimonial non se minorará o valor de adquisición no importe das amortizacións fiscalmente deducidas que excedan de que fosen fiscalmente deducibles de non haberse aplicado aquela.

O citado exceso terá, para o transmitente, a consideración de rendemento íntegro da actividade económica no período impositivo en que se efectúe a transmisión.