Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

7. Traspasos

Normativa: Art. 37.1.f) Lei  IRPF 

Norma específica de valoración

Nos supostos de traspaso, a ganancia patrimonial computarase no cedente (arrendatario) polo importe que lle corresponda no traspaso, unha vez descontado o importe correspondente ao propietario pola súa participación no devandito traspaso.

Cando o dereito de traspaso se adquirise mediante prezo, este terá a consideración de prezo de adquisición.

Os coeficientes redutores ou de abatemento do réxime transitorio non resultan aplicables ao tratarse nestes supostos de bens afectos, non sendo que a desafectación se producise con máis de tres anos de antelación á data do traspaso.

Importante : as cantidades que, se é o caso, perciba o propietario do inmoble arrendado en concepto de participación no traspaso constitúen rendementos do capital inmobiliario.

Exemplo

Don M.M.A., desenvolve a actividade de restaurante nun local alugado desde o día 10 de maio de 2000, determinando o rendemento neto da súa actividade polo método de estimación obxectiva.

Durante o mes de agosto de 2006, realizou obras de reforma do local, satisfacendo por tal motivo a cantidade de 20.000 euros.

O 25 de xuño de 2022, con motivo da súa xubilación, traspasa o local de negocio, percibindo a cantidade de 28.500 euros, unha vez descontada a cantidade correspondente ao arrendador en concepto de participación no traspaso.

Determinar o importe da ganancia patrimonial obtida como consecuencia do traspaso do local de negocio.

Solución :

  • Importe correspondente ao traspaso: 28.500
  • Prezo de adquisición (1): 0
  • Ganancia patrimonial obtida = 28.500

Nota ao exemplo:

(1) As obras de reforma do local non poden considerarse como prezo de adquisición do dereito de traspaso, xa que as devanditas cantidades non foron satisfeitas para adquirir o dereito de traspaso que, de acordo cos datos do exemplo, non foi adquirido mediante prezo. (Volver)