Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Introdución e ámbito de aplicación

Da reforma fiscal que introduce no IRPF a Lei 26/2014, do 27 de novembro (BOE do 28 de novembro) destacou especialmente a figura, coñecida como "imposto de saída" ou "exit tax", concibida polo lexislador como instrumento para previr a evasión fiscal e medida para garantir os ingresos tributarios.

O imposto de saída que se establece no IRPF pretende gravar a ganancia patrimonial "latente" que se xerase pola titularidade das accións ou participacións do contribuínte que perda tal condición polo cambio de residencia, aínda que aínda non se materializase a devandita ganancia ao non ser transmitidas as devanditas accións ou participacións, pois o desprazamento dunha persoa física ou a outro país transfire a potestade tributaria a este último, dando lugar, cando se trata de patrimonios financeiros de elevada contía, a unha importante perda de ingresos tributarios para o país de orixe (España).

Ámbito de aplicación: requisitos subxectivos e obxectivos

Consideraranse ganancias patrimoniais as diferenzas positivas entre o valor de mercado das accións ou participacións de calquera tipo de entidade cuxa titularidade corresponda ao contribuínte, e o seu valor de adquisición, cando se dean os seguintes requisitos:

a) Requisitos subxectivos

Aplícase no suposto en que o contribuínte perda a súa condición por cambio de residencia, sempre que o devandito contribuínte tivese tal condición durante polo menos dez dos quince períodos impositivos anteriores ao último período impositivo que deba declararse por este imposto.

No caso de traballadores que optasen polo réxime fiscal especial aplicable a traballadores desprazados a territorio español, o prazo de dez exercicios comezará a computarse desde o primeiro período impositivo que non resulte de aplicación o réxime especial.

b) Requisitos obxectivos

Para a aplicación deste réxime cómpre ademais que concorra calquera das seguintes circunstancias:

  1. Que o valor de mercado das accións ou participacións exceda, conxuntamente, de 4.000.000 euros.

  2. Cando non se cumpra o anterior, que na data de devindicación do último período impositivo que deba declararse por este imposto a porcentaxe de participación na entidade sexa superior ao 25 por 100, sempre que o valor de mercado das accións ou participacións na citada entidade exceda de 1.000.000 de euros.

    Neste caso unicamente aplicarase o réxime especial ás ganancias patrimoniais correspondentes ás accións ou participacións a que se refire esta circunstancia.