Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Especialidades por cambio de residencia a outros Estados da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo

Normativa: Art. 123 Regulamento  IRPF

Cando o cambio de residencia se produza a outro Estado membro da Unión Europea, ou do Espazo Económico Europeo co que exista un efectivo intercambio de información tributaria, nos termos previstos no apartado 4 da disposición adicional primeira da Lei 36/2006, do 29 de novembro, de medidas para a prevención da fraude fiscal, o contribuínte poderá optar por aplicar ás ganancias patrimoniais as seguintes especialidades :

a) A ganancia patrimonial unicamente deberá ser obxecto de autoliquidación cando no prazo dos dez exercicios seguintes ao último que deba declararse polo IRPF prodúzase algunha das seguintes circunstancias :

  1. Que se transmitan inter vivo as accións ou participacións.

  2. Que o contribuínte perda a condición de residente nun Estado membro da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo.

  3. Que se incumpra a obriga de comunicación a que se refire a letra c) deste apartado.

A ganancia patrimonial imputarase ao último período impositivo que deba declararse polo IRPF, practicandose, se é o caso, autoliquidación complementaria, sen sanción nin xuros de mora nin recarga algún.

A autoliquidación presentarase no prazo que media entre a data en que se produza algunha das circunstancias referidas e o final do inmediato seguinte prazo de declaracións polo imposto ou no prazo de declaración do imposto correspondente ao primeiro exercicio en que o contribuínte non tivese tal condición como consecuencia do cambio de residencia, se este fóra posterior.

b) No suposto en que se transmitan inter vivo as accións ou participacións ao que se refire o número 1.º da letra a) anterior no prazo dos dez exercicios seguintes ao cambio de residencia, a contía da ganancia patrimonial minorarase na diferenza positiva entre o valor de mercado das accións ou participacións e o seu valor de transmisión.

Con esta finalidade, o valor de transmisión incrementarase no importe dos beneficios distribuídos ou de calquera outras percepcións que determinasen unha minoración do patrimonio neto da entidade con posterioridade á perda da condición de contribuínte, non sendo que tales percepcións tributasen polo Imposto sobre a Renda de non Residentes.

c) O contribuínte deberá comunicar á Administración tributaria a opción por aplicar as especialidades ás que nos referimos nas letras anteriores, a ganancia patrimonial posta de manifesto, o Estado ao que traslada a súa residencia, con indicación do domicilio, así como as posteriores variacións, e o mantemento da titularidade das accións ou participacións.

d) No caso de que transcorrese o prazo de dez anos sen haberse producido algunha das circunstancias previstas na letra a) deste apartado, non será esixible autoliquidar a ganancia.

Exercicio da opción para aplicar as especialidades

A opción pola aplicación das especialidades anteriores exercitarase polo contribuínte mediante comunicación á Administración tributaria a través do modelo 113, aprobado por Orde HAP/2835/2015, do 28 de decembro (BOE do 30 de decembro) en que se fará constar, entre outros datos, os seguintes:

  • Identificación das accións ou participacións que dan lugar ás ganancias patrimoniais por cambio de residencia.

  • Valor de mercado das accións ou participacións.

  • Estado ao que se traslada a residencia, con indicación do domicilio, así como as posteriores variacións no domicilio.

A comunicación deberá presentarse no prazo comprendido entre a data do desprazamento e a data de finalización do prazo de declaración do IRPF correspondente ao primeiro exercicio en que o contribuínte non tivese tal condición como consecuencia do cambio de residencia.