Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Especialidades por cambio de residencia a un país ou territorio considerado como xurisdición non cooperativa

Cando o cambio de residencia se produza a un país ou territorio cualificado como xurisdición non cooperativa e o contribuínte non perda a súa condición conforme artigo 8.2 da Lei do IRPF aplicaranse as seguintes especialidades :

  1. As ganancias patrimoniais imputaranse ao último período impositivo en que o contribuínte teña a súa residencia habitual en territorio español, e para o seu cómputo tomarase o valor de mercado das accións ou participacións na data de devindicación do devandito período impositivo.

  2. No caso de que se transmitan as accións ou participacións nun período impositivo en que o contribuínte manteña tal condición, para o cálculo da ganancia ou perda patrimonial correspondente á transmisión tomarase como valor de adquisición o valor de mercado das accións ou participacións que se tivese en conta para determinar a ganancia patrimonial prevista neste artigo.

Véxase ao respecto a definición de  xurisdición non cooperativa que recolle a disposición adicional primeira da Lei 36/2006, do 29 de novembro, de medidas para a prevención da fraude fiscal e que se comenta no apartado denominado "Relación de países e territorios de xurisdición non cooperativa" no Capítulo 10 deste manual.

Con esta finalidade teñase en conta que recentemente foi aprobada Orde HFP/115/2023, do 9 de febreiro, pola que se determinan os países e territorios, así como os réximes fiscais prexudiciais, que teñen a consideración de xurisdicións non cooperativas (BOE do 10 de febreiro). A devandita orde que actualiza a lista de países e territorios que figuraba no Real decreto 1080/1991, do 5 de xullo,  será de aplicación aos tributos sen período impositivo reportados a partir da súa entrada en vigor e aos demais tributos cuxo período impositivo se inicie desde ese momento.