Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Regras xerais

Como se indicou, neste caso considéranse ganancias patrimoniais as diferenzas positivas entre o valor de mercado das accións ou participacións de calquera tipo de entidade cuxa titularidade corresponda ao contribuínte, e o seu valor de adquisición.

Para o cómputo da citada ganancia patrimonial tomarase o valor de mercado das accións ou participacións na data de devindicación do último período impositivo que deba declararse polo IRPF, determinado de acordo coas seguintes regras:

a) Os valores admitidos a negociación nalgún dos mercados regulados de valores definidos na Directiva 2004/39/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de abril de 2004, relativa aos mercados de instrumentos financeiros, e representativos da participación en fondos propios de sociedades ou entidades, valoraranse pola súa cotización.

A Directiva 2004/39/CE foi derrogada con efectos do 3 de xaneiro de 2017 pola Directiva 2014/65/UE do Parlamento Europeo e do Consello, do 15 de maio de 2014, relativa aos mercados de instrumentos financeiros. Esta, no seu artigo 94, dispón que as referencias á Directiva 2004/39/CE entenderanse feitas á Directiva 2014/65/UE.

b) Os valores non admitidos a negociación nalgún dos mercados regulados de valores definidos na Directiva 2014/65/ UE, do Parlamento Europeo e do Consello, do 15 de maio de 2014, relativa aos mercados de instrumentos financeiros, e representativos da participación en fondos propios de sociedades ou entidades, valoraranse, agás proba dun valor de mercado distinto, polo maior dos dous seguintes :

  • O patrimonio neto que corresponda aos valores resultante do balance correspondente ao último exercicio cerrado con anterioridade á data da devindicación do IRPF.

  • O que resulte de capitalizar ao tipo do 20 por 100 o termo medio dos resultados dos tres exercicios sociais cerrados con anterioridade á data da devindicación do IRPF.

    A este último efecto, computaranse como beneficios os dividendos distribuídos e as asignacións a reservas, excluídas as de regularización ou de actualización de balances.

    Atención: teñase en conta que aínda que o artigo 95 bis da lei do IRPF refírase á Directiva 2004/39/CE, esta foi derrogada con efectos do 3 de xaneiro de 2017 pola Directiva 2014/65/ UE, do Parlamento Europeo e do Consello, do 15 de maio de 2014, relativa aos mercados de instrumentos financeiros. Esta, no seu artigo 94 dispón que as referencias á Directiva 2004/39/CE entenderanse feitas á Directiva 2014/65/UE.

c) As accións ou participacións representativas do capital ou patrimonio das institucións de investimento colectivo, valoraranse por:

  • O valor liquidativo aplicable na data de devindicación do último período impositivo que deba declararse por este imposto ou, no seu defecto, polo último valor liquidativo publicado.

  • Cando non existise valor liquidativo tomarase o valor do patrimonio neto que corresponda ás accións ou participacións resultante do balance correspondente ao último exercicio cerrado con anterioridade á citada data de devindicación, agás proba dun valor de mercado distinto.

Imputación temporal e declaración e ingreso

As ganancias patrimoniais deberán integrarse na base impoñible correspondente ao último período que deba declararse polo IRPF practicandose autoliquidación complementaria, sen sanción, nin xuros de mora nin recarga algún, no prazo de declaración do imposto correspondente ao primeiro exercicio en que o contribuínte non tivese tal condición como consecuencia do cambio de residencia.

Sobre os criterios de imputación por cambio de residencia a outro país véxase o artigo 14.3 da Lei do IRPF

Importante: na autoliquidación complementaria do 2022  as ganancias patrimoniais por cambio de residencia fóra do territorio español deben declararse na rúbrica que corresponda ao apartado  F4 da declaración.

Non obstante, se o obrigado tributario adquirise de novo a condición de contribuínte sen transmitir a titularidade das accións ou participacións, poderá solicitar a rectificación da autoliquidación ao obxecto de obter a devolución das cantidades ingresadas correspondentes ás ganancias patrimoniais declaradas en aplicación deste réxime especial.

A solicitude de rectificación poderá presentarse a partir da finalización do prazo de declaración correspondente ao primeiro período impositivo que deba declararse por este imposto.

No referente ao aboamento de xuros de mora se devengarán desde a data en que se realizase o ingreso ata agora en que se ordene o pagamento da devolución.