Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Cadros resumo de compoñentes da renda xeral e da renda do aforro

Compoñentes da renda xeral

Rendementos

Imputacións de rendas

Ganancias e perdas patrimoniais
RENDA XERAL
Rendementos do traballo Rendas inmobiliarias imputadas. Ganancias e perdas patrimoniais non derivadas da transmisión de elementos patrimoniais.
Rendementos do capital inmobiliario Transparencia fiscal internacional.

Rendementos do capital mobiliario previstos no artigo 25.4 Lei do IRPF. Entre outros, os derivados de:

  • Propiedade intelectual e industrial.
  • Prestación de asistencia técnica.
  • Arrendamento de bens mobles, negocios ou minas e subarrendamentos.
  • Cesión do dereito á explotación da imaxe.
Cesión de dereitos de imaxe.
Rendementos de actividades económicas. Institucións de Investimento Colectivo en paraísos fiscais.
Imputacións de  AIE's e UTE's .

Compoñentes da renda do aforro

RENDA DO AFORRO
RendementosGanancias e perdas patrimoniais
Rendementos do capital mobiliario (Art. 25.1, 2 e 3 Lei do IRPF) derivados de: Participación nos fondos propios de entidades. Ganancias e perdas patrimoniais derivadas da transmisión de elementos patrimoniais.

Cesión a terceiros de capitais propias (*)

Operacións de capitalización
Contratos de seguro de vida ou invalidez.
Rendas que teñan por causa a imposición de capitais.

(*) Agás o exceso do importe dos capitais propios cedidos a unha entidade vinculada respecto do resultado de multiplicar por tres os fondos propios, na parte que corresponda á participación do contribuínte, desta última. Para os efectos de computar o devandito exceso, terase en consideración o importe dos fondos propios da entidade vinculada reflectidos no balance correspondente ao último exercicio cerrado con anterioridade á data de devindicación do imposto e a porcentaxe de participación do contribuínte existente na devandita data. Véxase este suposto no Capítulo 5. (Volver)