Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Integración e compensación de rendas na base impoñible do aforro

Normativa: Art. 49, disposición adicional trixésimo novena.1; e disposición transitoria sétima.5 Lei  IRPF

A integración e compensación de rendas na base impoñible do aforro realízase, de forma similar á comentada no epígrafe anterior, en dúas fases: a primeira ten por obxecto determinar a base impoñible do aforro obtido no propio período impositivo e, a segunda compensar co saldo positivo, se é o caso, obtido, as partidas negativas procedentes de exercicios anteriores que estean pendentes de compensación.

Fase 1ª. Integración e compensación de rendas obtidas no período impositivo

 1. Os rendementos do capital mobiliario integrantes da base impoñible do aforro (os derivados da participación en fondos propios de entidades, da cesión a terceiros de capitais propias, das operacións de capitalización, dos contratos de seguros de vida ou invalidez e as rendas que teñan por causa a imposición de capitais) intégranse e compensan exclusivamente entre si en cada período impositivo, orixinando como resultado un saldo positivo ou negativo.

  • O saldo positivo resultante da devandita compensación intégrase na base impoñible do aforro, sen prexuízo da compensación que máis adiante coméntase.

  • O saldo negativo compénsase co saldo positivo das ganancias e perdas patrimoniais derivadas da transmisión de elementos patrimoniais integrantes da base impoñible do aforro, obtido no mesmo período impositivo, co límite do 25 por 100 do devandito saldo positivo.

  Se tras a devandita compensación quedase saldo negativo, o seu importe compensarase nos catro anos seguintes na mesma orde establecida nos parágrafos anteriores.

 2. As ganancias e perdas patrimoniais derivadas da transmisión de elementos patrimoniais, calquera que fose o seu período de permanencia, intégranse e compensan exclusivamente entre si en cada período impositivo, orixinando como resultado un saldo positivo ou negativo.

  • O saldo positivo resultante da devandita compensación intégrase na base impoñible do aforro, sen prexuízo do réxime de compensacións que máis adiante coméntase.

  • O saldo negativo compensarase co saldo positivo dos rendementos do capital mobiliario integrantes da base impoñible do aforro, obtido no mesmo período impositivo, co límite do 25 por 100 do devandito saldo positivo.

  Se tras a devandita compensación quedase saldo negativo, o seu importe compensarase nos catro anos seguintes na mesma orde establecida nos parágrafos anteriores.

As compensacións anteriores deberán efectuarse na contía máxima que permita cada un dos exercicios seguintes e sen que poida practicarse fóra do prazo antes citado mediante a acumulación a rendas negativas de exercicios posteriores.

Fase 2ª. Compensación de partidas negativas pendentes de exercicios anteriores

Partidas negativas de exercicios anteriores pendentes de compensación

As partidas negativas procedentes de exercicios anteriores pendentes de compensación a 1 de xaneiro de 2022  poden ser:

 1. Saldos negativos de rendementos do capital mobiliario de 2018, 2019, 2020 e 2021, pendentes de compensación a 1 de xaneiro de 2022, a integrar na base impoñible do aforro.

 2. Saldos negativos de ganancias e perdas patrimoniais de  2018, 2019, 2020 e 2021, pendentes de compensación a 1 de xaneiro de 2022, a integrar na base impoñible do aforro

Regras para a compensación das partidas negativas de exercicios anteriores

Os saldos negativos anteriores compénsanse seguindo a orde e na forma que se expón a continuación:

1º.  Compensación das partidas negativas pendentes de exercicios anteriores co seu respectivo saldo positivo de rendementos ou de ganancias e perdas do exercicio

 1. O saldo positivo de rendementos do capital mobiliario do exercicio 2022, unha vez minorado o devandito saldo pola compensación de perdas patrimoniais correspondentes ao exercicio 2022, compensarase polo contribuínte co saldo dos rendementos negativos do capital mobiliario pendentes de compensación dos exercicios 2018, 2019, 2020 e 2021.

  Con relación a  estes últimos debe ter en conta que comprende todos os rendementos negativos de capital mobiliaria pendentes de compensación dos exercicios 2018, 2019, 2020 e 2021 incluídos as derivadas de débeda subordinada ou de participacións preferentes.

 2. O saldo positivo de ganancias e perdas do exercicio 2022, unha vez minorado  o devandito saldo pola compensación do saldo negativo, se o houbese, de rendementos de capital  mobiliaria obtidas no exercicio 2022, compensarase polo contribuínte co saldo das perdas pendentes de compensación dos exercicios  2018, 2019, 2020 e 2021.

  Con relación a  estes últimos debe ter en conta que comprende todas as perdas patrimoniais pendentes de compensación dos exercicios  2018, 2019, 2020 e 2021,  incluídas as derivadas de débeda subordinada ou de participacións preferentes.

En ningún caso efectuarase a compensación fóra do prazo de catro anos, mediante a acumulación a saldos netos negativos ou a perdas patrimoniais de exercicios posteriores.

Atención: o anexo “C” no modelo de declaración recolle en relación coa integración e compensación de rendas a información relativa ás perdas e aos rendementos de capital mobiliaria negativos pendentes de compensar nos exercicios seguintes.

2º. Compensación do resto dos saldos negativos de rendementos de capital mobiliaria e de ganancias e perdas pendentes de exercicios anteriores non compensados

Se houbese saldos negativos de rendementos de capital mobiliaria dos exercicios  2018, 2019, 2020 e 2021,  que non se compensasen segundo o indicado anteriormente, compensaranse co saldo positivo restante, se o houber, de ganancias patrimoniais do exercicio 2022  ata o límite do 25 por 100 do citado saldo positivo.

Esta compensación canda a dos saldos negativos de rendementos de capital mobiliaria de 2022  non poderá superar conxuntamente o límite do 25 por 100 do saldo positivo de ganancias e perdas de 2022 .

O mesmo acontecerá se houbese saldos negativos de ganancias e perdas patrimoniais dos exercicios  2018, 2019, 2020 e 2021, que non se compensasen, en cuxo caso, compensaranse co saldo positivo restante, se o houber, de rendementos do capital mobiliario do exercicio 2022, ata o límite do 25 por 100 do citado saldo positivo.

Esta compensación canda a dos saldos negativos de ganancias e perdas de 2022  que se compensen co saldo positivo de rendementos de capital mobiliaria de 2022  non poderá superar conxuntamente o límite do 25 por 100 do saldo positivo de rendementos de capital mobiliaria de 2022  antes de compensacións.

As operacións de integración e compensación de rendas na base impoñible do aforro que foron comentadas recóllense, de forma gráfica, no cadro seguinte:

 1. Cadro-resumo de integración e compensación de rendas na base impoñible do aforro