Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Integración e compensación de rendas na base impoñible xeral

Normativa: Art. 48 Lei  IRPF

A integración e compensación de rendas na base impoñible xeral realízase en dúas fases: a primeira, ten por obxecto determinar a base impoñible xeral obtida no propio período e, a segunda, compensar as partidas negativas obtidas no propio período ou en exercicios anteriores que estean pendentes de compensación:

Fase 1ª. Integración e compensación de rendas obtidas no período impositivo

 1. Os rendementos netos do traballo, do capital inmobiliario, do capital mobiliario nos termos anteriormente comentados e de actividades económicas, cuxos resultados, se é o caso, reducidos poden ser positivos ou negativos, e as imputacións de rendas (inmobiliarias, de transparencia fiscal internacional, de cesión de dereitos de imaxe, de institucións de investimento colectivo constituídas en paraísos fiscais e de agrupacións de interese económico, españolas e europeas, e de unións temporais de empresas), cuxos resultados, no caso de que existan estas rendas, sempre deben ser positivos, con excepción das derivadas das agrupacións de interese económico e das unións temporais de empresas que poden imputar bases impoñibles negativas, intégranse e compensan entre si sen ningunha limitación, obtendose un saldo total positivo ou negativo.

  • O saldo positivo resultante intégrase na base impoñible xeral, sen prexuízo da compensación que máis adiante coméntase.

  • O saldo negativo debe compensarse co saldo positivo das ganancias e perdas patrimoniais obtidas, se é o caso, no propio período.

   Estas ganancias e perdas patrimoniais son as que non deriven de transmisións de elementos patrimoniais.

   Se tras a devandita compensación aínda restase saldo negativo, este integrarase con tal signo na base impoñible xeral.

 2. As ganancias e perdas patrimoniais que non deriven de transmisións de elementos patrimoniais intégranse e compensan exclusivamente entre si, orixinando como resultado un saldo positivo (importe das ganancias superior ao das perdas) ou negativo (importe das perdas superior ao das ganancias).

  • O saldo positivo intégrase na base impoñible xeral.

  • O saldo negativo debe compensarse co saldo positivo de rendementos e imputacións de rendas obtidas no período impositivo, co límite máximo do 25 por 100 do devandito saldo positivo

O resto non compensado compensarase nos catro anos seguintes nesta orde:

 • En primeiro lugar, co saldo positivo das ganancias e perdas patrimoniais deste mesmo grupo que, se é o caso, obtéñanse.

 • En segundo e último lugar, co saldo positivo dos rendementos e imputacións de rendas, unha vez minorado o devandito saldo pola compensación do saldo negativo, se o houbese, de perdas e ganancias patrimoniais obtidas no exercicio .

A compensación dos saldos negativos de perdas e ganancias patrimoniais do exercicio e de exercicios anteriores pendentes de compensación, non poderá superar conxuntamente o límite do 25 por 100 do saldo positivo dos rendementos e imputacións de rendas antes das devanditas compensacións.

A compensación efectuarase na contía máxima que permita cada un dos exercicios seguintes e en ningún caso efectuarase esta compensación fóra do prazo mediante acumulación a perdas patrimoniais de exercicios posteriores.

Fase 2ª. Compensación de partidas negativas pendentes de exercicios anteriores

Os saldos netos negativos de ganancias e perdas patrimoniais non derivadas de transmisións de elementos patrimoniais correspondentes aos exercicios 2018, 2019, 2020 e 2021, pendentes de compensación a 1 de xaneiro de 2022, compénsanse na forma prevista para a compensación do saldo negativo de ganancias e perdas patrimoniais antes indicado, é dicir:

 • En primeiro lugar, co saldo neto positivo de ganancias e perdas patrimoniais obtidas no propio exercicio 2022, ata a contía máxima do importe do devandito saldo.

 • En segundo e último lugar, co saldo positivo dos rendementos e imputacións de rendas, unha vez minorado o devandito saldo pola compensación do saldo negativo, se o houbese, de perdas e ganancias patrimoniais obtidas no exercicio.

A compensación dos saldos negativos de perdas e ganancias patrimoniais do exercicio e de exercicios anteriores pendentes de compensación, non poderá superar conxuntamente o límite do 25 por 100 do saldo positivo dos rendementos e imputacións de rendas antes das devanditas compensacións.

As operacións de integración e compensación de rendas na base impoñible xeral comentadas anteriormente recóllense no esquema seguinte :

 1. Cadro-resumo de integración e compensación de rendas na base impoñible xeral