Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Caso práctico. Achegas a plan de pensións e patrimonio protexido de fillo con discapacidade

Don P.J.J., viúvo, de 58 anos de idade, convive cun fillo, de 30 anos de idade,  declarado incapaz por resolución xudicial e suxeito a patria potestade prorrogada e que obtivo en 2022 unha base impoñible xeral de 30.000 euros.

No exercicio  2022, ao abeiro do previsto na Lei 41/2003, do 18 de novembro, constituíu un patrimonio protexido a favor do seu fillo que, ademais, ten acreditada unha discapacidade psíquica do 65 por 100. Con motivo da constitución do citado patrimonio protexido, don P.J.J. achegou de forma gratuíta ao mesmo a cantidade de 6.250 euros. Así mesmo, os seus catro restantes fillos achegaron ao patrimonio protexido do seu irmán a cantidade de 5.000 euros cada un.

Ademais, don P.J.J. achegou a un plan de pensións do sistema emprego de que é promotora a empresa en que presta os seus servizos a cantidade de 1.500 euros, ascendendo as contribucións empresariais que lle foron imputadas pola empresa no exercicio a 2.500 euros.

Finalmente, don P.J.J. achegou a un plan de pensións constituído a favor do seu fillo con discapacidade a cantidade de 4.250 euros. Así mesmo, achegou ao citado plan de pensións en representación do seu fillo con discapacidade e das rendas obtidas por este a cantidade de 20.000 euros.

Determinar a base liquidable xeral das declaracións individuais da persoa con discapacidade e do seu pai, correspondentes ao exercicio  2022, sabendo que a base impoñible xeral deste último é de 55.500 euros e que a suma dos rendementos netos do traballo e de actividades económicas obtidos no exercicio ascende a 49.000.

Solución:

Nota previa: con respecto á declaración de incapacidade do fillo que, como consecuencia da Lei 8/2021, do 2 de xuño (BOE do 3 de xuño), as resolucións xudiciais polas que se establecía a prórroga ou rehabilitación da patria potestade soa terán en conta mentres non se dite unha nova resolución xudicial que a substitúa.

Ademais, as alusións á patria potestade prorrogada ou rehabilitada realizadas no artigo 82 da Lei do IRPF en relación á unidade familiar, deben entenderse feitas ás resolucións xudiciais que establezan a curadoría representativa para os fillos maiores de idade con discapacidade cando esta sexa exercida pola persoa ou persoas ás que lles correspondería a patria potestade se o fillo fóra menor de idade.

1. Declaración individual da persoa con discapacidade.

Base impoñible xeral: 30.000

Redución por achegas a plans de pensións de persoas con discapacidade:

  • Achega realizada: 20.000
  • Límite máximo de redución: 24.250
  • Redución aplicable: 20.000
  • Base liquidable xeral (30.000 - 20.000) = 10.000

2. Declaración individual do pai, don P.J.J.:

Base impoñible xeral: 55.500

2.1. Redución por achegas a sistemas de previsión social (plan de pensións do sistema emprego).

Achegas e contribucións do exercicio 2022  (1.500 achegados por el + 2.500 contribucións por parte a súa empresa) = 4.000

Límite da contía das achegas e contribucións máximas reducibles:

- Achegas propias  (dentro do límite xeral por achegas e contribucións empresariais de 1.500 euros) = 1.500

Nota : lembrese que no devandito límite xeral teñen cabida as achegas do traballador tanto a sistemas individuais coma a sistema de previsión social de emprego, sen necesidade neste último caso de estar condicionadas á realización de contribucións empresariais.

- Contribucións empresariais (incremento de 8.500 euros máis) = 2.500

- Total (1.500 + 2.500) = 4.000

Límite porcentual de redución (30% s/49.000) = 14.700

Redución aplicable por achegas e contribucións  2022: 4.000

Remanente de base impoñible xeral (55.500 – 4.000) = 51.500

2.2. Redución por achegas ao plan de pensións do fillo con discapacidade.

Achega realizada: 4.250

Límite máximo (24.250 – 20.000 que é a achega da propia persoa con discapacidade ao seu plan) = 4.250

Redución aplicable (1) = 4.250

Remanente de base impoñible xeral (51.500 – 4.250) = 47.250

Nota(1) Ao ter prioridade na aplicación da redución as achegas realizadas pola propia persoa con discapacidade (20.000 euros), o pai só poderá aplicar a redución polo exceso ata 24.250 euros, que constitúe o límite máximo conxunto de reducións practicables pola totalidade das persoas que realizan as achegas. En consecuencia, a achega reducible ascende a 4.250 euros. (Volver)

2.3. Redución por achegas a patrimonios protexidos de persoas con discapacidade.

Achega realizada: 6.250

Límite máximo conxunto dos aportantes : 24.250

Achega reducible proporcional (24.250 ÷ 26.250) x 6.250 (2) = 5.773,81

Base liquidable xeral: (47.250 – 5.773,81) = 41.476,19

Nota(2) Ao concorrer achegas a favor do mesmo patrimonio protexido realizadas tanto polo pai como os catro irmáns da persoa con discapacidade, o límite máximo conxunto de redución para todos os aportantes non pode exceder de 24.250 euros anuais. Ao producirse un exceso respecto desta cantidade, tendo en conta que o importe total das achegas realizadas ascende a 26.250 euros anuais [6.250 + (5.000 x 4)], debe efectuarse unha redución proporcional ás achegas realizadas.

Para a achega realizada polo pai, a devandita cantidade é o resultado da seguinte operación: (24.250 ÷ 26.250) x 6.250 = 5.773,81.

Para as achegas realizadas por cada un dos  irmáns , a devandita cantidade é o resultado da seguinte operación: (24.250 ÷ 26.250) x 5.000 = 4.619,05. (Volver)