Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Exemplo 4. Matrimonio con fillos comúns e ascendentes que conviven con eles, residentes na Comunidade Autónoma de Andalucía

O matrimonio formado por don TV Z e dona M.G.M., de 46 e 50 anos de idade, respectivamente. Dona M.G.M. ten recoñecido un grao de discapacidade do 34 por 100. 

Co matrimonio conviven os seus dous fillos. O maior ten 15 anos e o segundo 10 anos. Ambos os dous son estudantes, e dependen economicamente deles .

No domicilio do matrimonio viven tamén  os pais de dona M.G.M. A nai, de 70 anos de idade, obteñen rendas que proceden exclusivamente dunha pensión contributiva por incapacidade permanente absoluta que percibe da Seguridade Social, sen que teña o correspondente certificado de discapacidade emitida polo organismo correspondente. O pai, de 77 anos, pensionista, percibiron en 2022 rendementos do traballo que ascende  a 22.800 euros

Determinar o importe do mínimo persoal e familiar de ambos os dous cónxuxes no  suposto  de tributación individual e de tributación conxunta da unidade familiar para os efectos do cálculo do gravame estatal e do gravame autonómico.

Solución:

Nota previa: a Comunidade Autónoma de Andalucía exerceu competencias normativas na regulación das contías do mínimo persoal e familiar, incrementando os importes dos mínimos persoais e familiares fixados na Lei do IRPF.

1. Tributación individual de don TV Z: (1)

Mínimo estatal

Mínimo autonómico

Mínimo do contribuínte 5.550 Mínimo do contribuínte 5.790
Mínimo por descendentes  Fillo 1º (15 anos) (50% s/2.400) 1.200 Mínimo por descendentes Fillo 1º (15 anos) (50% s/2.510) 1.255
Fillo 2º (10 anos) (50% s/2.700) 1.350 Fillo 2º (10 anos) (50% s/2.820) 1.410
Total mínimo por descendentes 2.550 Total mínimo por descendentes 2.665
 Total mínimo persoal e familiar 8.100  Total mínimo persoal e familiar 8.455

Nota ao exemplo:

(1) Tanto na determinación do mínimo por contribuínte como por descendentes aplicáronse  os importes autónomicos establecidos no artigo  23 bis da Lei 5/2021, do 20 de outubro, de Tributos Cedidos da Comunidade Autónoma de Andalucía. Ademais, don TV Z non aplica o minimo por ascendentes.(Volver)

2. Tributación individual de  dona M.G.M.:(2)

Mínimo estatal

Mínimo autonómico

Mínimo do contribuínte 5.550 Mínimo do contribuínte 5.790

Mínimo por descendentes 

Fillo 1º (15 anos) (50% s/2.400) 1.200

Mínimo por descendentes

Fillo 1º (15 anos) (50% s/2.510) 1.255
Fillo 2º (10 anos) (50% s/2.700) 1.350 Fillo 2º (10 anos) (50% s/2.820) 1.410
Total mínimo por descendentes 2.550 Total mínimo por descendentes 2.665

Mínimo por ascendentes 

Nai de dona M.G.M (70  anos)  1.150

Mínimo por ascendentes

Nai de dona M.G.M (70  anos) 1.200

Mínimo por  discapacidade

Do contribuínte (dona M.G.M. cun grao do 34 %) 3.000

Mínimo por  discapacidade

Do contribuínte (dona M.G.M. cun grao do 34 %) 3.130
Do ascendente (se lle recoñece un grao do 33 %por pensión de incapacidade permanente absoluta de S.Social) 3.000 Do ascendente (se lle recoñece un grao do 33 %por pensión de incapacidade permanente absoluta de S.Social) 3.130
Total mínimo por  discapacidade 6.000 Total mínimo por  discapacidade 6.260
 Total mínimo persoal e familiar 15.250  Total mínimo persoal e familiar 15.915

Nota ao exemplo:

(2) Tanto no mínimo por contribuínte, por descendentes e por ascendente como no mínimo por discapacidade, do contribuínte e ascendente, aplicáronse os importes autónomicos establecidos no artigo 23 bis da Lei 5/2021, do 20 de outubro, de Tributos Cedidos da Comunidade Autónoma de Andalucía. 

Con respecto ao mínimo por ascendentes, ten que terse en conta que a pensión por incapacidade permanente absoluta que percibe a nai de dona M.G.M. está exenta de acordo co que se dispón no artigo 7.f) da Lei IRPF e que, por iso, ao ser a súa única renda cumpre co requisito de non obter no exercicio rendas superiores a 8.000 euros anuais, excluídas as exentas do imposto, e, tamén co requisito de non presentar no exercicio declaración do IRPF con rendas superiores a 1.800 euros. Porén, o pai superaría o nivel de renda esixido para a aplicación do mínimo por ascendentes.

Por outra banda con respecto ao mínimo por discapacidade por ascendente correspondente á nai de dona M.G.M., aínda que a maneira de acreditar o grao de discapacidade é a través dos certificados expedidos polo Instituto de Migracións e Servizos Sociais ou o órgano competente das Comunidades Autónoma, o artigo 60 da Lei de IRPF considerará acreditado un grao de discapacidade igual ou superior ao 33 %no caso dos pensionistas da Seguridade Social que teñan recoñecida unha pensión de incapacidade permanente total, absoluta ou gran invalidez, polo que procede a súa aplicación recoñecendo unha discapacidade do 33 %.  (Volver)

1. Tributación conxunta da unidade familiar (3)

Mínimo estatal

Mínimo autonómico

Mínimo do contribuínte 5.550 Mínimo do contribuínte 5.790

Mínimo por descendentes 

Fillo 1º (15 anos)  2.400

Mínimo por descendentes 

Fillo 1º (15 anos)  2.510
Fillo 2º (10 anos)  2.700 Fillo 2º (10 anos)  2.820
Total mínimo por descendentes 5.100 Total mínimo por descendentes 5.330

Mínimo por ascendentes 

Nai de dona M.G.M (70  anos)  1.150

Mínimo por ascendentes

Nai de dona M.G.M (70  anos) 1.200

Mínimo por  discapacidade

Do contribuínte (dona M.G.M. cun grao do 34 %) 3.000

Mínimo por  discapacidade

Do contribuínte (dona M.G.M. cun grao do 34 %) 3.130
Do ascendente (se lle recoñece un grao do 33 %por pensión de incapacidade permanente absoluta de S.Social) 3.000 Do ascendente (se lle recoñece un grao do 33 %por pensión de incapacidade permanente absoluta de S.Social) 3.130
Total mínimo por  discapacidade 6.000 Total mínimo por  discapacidade 6.260
 Total mínimo persoal e familiar 17.800  Total mínimo persoal e familiar 18.580

Nota ao exemplo:

(3) Tanto no mínimo por contribuínte, por descendentes e por ascendente como no mínimo por discapacidade, do contribuínte e ascendente, aplicáronse os importes autonómicos establecidos no artigo 23 bis da Lei 5/2021, do 20 de outubro, de Tributos Cedidos da Comunidade Autónoma de Andalucía.

Así mesmo, con respecto ao mínimo por ascendentes e por discapacidade de ascendentes teñase en conta o indicado na nota 2.

Finalmente, sinalar que, con independencia do número de membros integrados na unidade familiar, o mínimo do contribuínte é, en todo caso, de 5.550 euros anuais (mínimo estatal) e 5.790 (mínimo autonómico para residentes na Comunidade Autónoma de Andalucía). Non obstante, na tributación conxunta da unidade familiar, poderá reducirse a base impoñible en 3.400 euros anuais con carácter previo ás reducións legalmente establecidas. Véxase, a respecto disto, o Capítulo 13  anterior en que se comentan as reducións da base impoñible xeral e do aforro .(Volver)