Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Comunidade Autónoma de Galicia: Importes do mínimo persoal e familiar

Normativa: Art. 4 bis Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2011, do 28 de xullo

Atención: teñase en conta que  o artigo 2 da Lei 7/2022, do 27 de decembro, de medidas fiscais e administrativas (DOG 30-12-2022) engadiu, con efectos desde o 1 de xaneiro de 2022, un novo artigo 4 bis no Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos polo Estado para establecer as contías autonómicas correspondentes aos mínimos do contribuínte, por descendentes, por ascendentes e por discapacidade.

Establécense os seguintes  importes dos mínimos do contribuínte, por descendentes, por ascendentes e por discapacidade, que deben aplicar os contribuíntes residentes no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para o cálculo do gravame autonómico:

Mínimo do contribuínte

 • 5.789 euros anuais con carácter xeral.

 • Máis 1.199 euros anuais por contribuínte maior de 65 anos.

 • Adicionalmente 1.460 euros anuais por contribuínte maior de 75 anos.

 Mínimo por descendentes 

 • 2.503 euros anuais polo primeiro descendente.

 • 2.816 euros anuais polo segundo.

 • 4.172 euros anuais polo terceiro.

 • 4.694 euros anuais polo cuarto e seguintes.

Cando un descendente sexa menor de tres anos, a contía que corresponda ao mínimo por descendentes, das indicadas anteriormente, aumentarase en 2.920 euros anuais. 

Mínimo por ascendentes 

 • 1.199 euros anuais  por cada ascendente  maior de 65 anos ou con discapacidade calquera que sexa a súa idade.

 • Máis 1.460 euros anuais por cada ascendente maior de 75 anos.

Mínimo por discapacidade do contribuínte e de ascendentes ou descendentes

 • 3.129 euros anuais  por cada contribuínte, ascendente ou descendente, cando sexa unha persoa cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 por 100 e inferior ao 65 por 100.

 • 9.387 euros anuais  por cada contribuínte, ascendente ou descendente, cando sexa unha persoa cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65 por 100.

 • Máis 3.129 euros anuais  en concepto de gastos de asistencia por cada contribuínte, ascendente ou descendente que acredite necesitar axuda de terceiras persoas ou mobilidade reducida, ou un grao de discapacidade igual ou superior ao 65 por cento.