Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Comunitat Valenciana: Importes do mínimo persoal e familiar

Normativa: Art 2 bis Lei 13/1997, do 23 de decembro, pola que se regula o tramo autonómico do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e restantes tributos cedidos, da Comunitat Valenciana

Atención: teñase en conta que os seguintes importes dos  mínimos autonómicos da Comunitat Valenciana non serán aplicables aos contribuíntes que falecesen con anterioridade ao   28 de outubro de 2022.

O artigo 3 do Decreto-lei 14/2022, do 24 de outubro, engade, con efectos desde o día 28 de outubro de 2022, o artigo 2.bis á Lei 13/1997, do 23 de decembro, establece os seguintes importes dos mínimos do contribuínte, por descendentes, por ascendentes e por discapacidade, que deben aplicar os contribuíntes residentes no territorio da Comunitat Valenciana para o cálculo do gravame autonómico:

Mínimo do contribuínte

 • 6.105 euros anuais con carácter xeral.

 • Máis 1.265 euros anuais por contribuínte maior de 65 anos.

 • Adicionalmente, 1.540 euros anuais por contribuínte maior de 75 anos.

Mínimo por descendentes

 • 2.640 euros anuais polo primeiro descendente.

 • 2.970 euros anuais polo segundo.

 • 4.400 euros anuais polo terceiro.

 • 4.950 euros anuais polo cuarto e seguintes.

Cando un descendente sexa menor de tres anos, a contía que corresponda ao mínimo por descendentes, das indicadas anteriormente, aumentarase en 3.080 euros anuais.

Mínimo por ascendentes

 • 1.265 euros anuais.

 • Máis 1.540 euros anuais por cada ascendente maior de 75 anos.

Mínimo por discapacidade do contribuínte e de ascendentes ou descendentes

 • 3.300 euros anuais  por cada contribuínte, ascendente ou descendente, cando sexa unha persoa cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 por 100 e inferior ao 65 por 100.

 • 9.900 euros anuais  por cada contribuínte, ascendente ou descendente, cando sexa unha persoa cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65 por 100.

 • Máis 3.300 euros anuais  en concepto de gastos de asistencia por cada contribuínte, ascendente ou descendente que acredite necesitar axuda de terceiras persoas ou mobilidade reducida e cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65 por 100.