Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Condicións para a aplicación do mínimo por descendentes

  1. A determinación das circunstancias familiares que deben terse en conta para a aplicación deste mínimo,  realizarase atendendo á situación existente á data de devindicación do imposto (normalmente, o 31 de decembro ou a data de falecemento do contribuínte se este falece nun día distinto do 31 de decembro).

  2. Cando varios contribuíntes (por exemplo, ambos os dous pais) teñan dereito á aplicación do mínimo familiar por un mesmo descendente (co mesmo grao de parentesco), o seu importe ratearase entre eles por partes iguais.

    Non obstante, cando os contribuíntes teñan distinto grao de parentesco co descendente que dá dereito á aplicación do mínimo familiar (por exemplo, pais e avós), o seu importe corresponderá integramente aos de grao máis próximo (pais), non sendo que estes non teñan rendas anuais, excluídas as exentas, superiores a 8.000 euros anuais, en cuxo caso corresponderá aos do seguinte grao (avós).