Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Contías aplicables

A. En xeral

 • 2.400 euros anuais polo primeiro.

 • 2.700 euros anuais polo segundo.

 • 4.000 euros anuais polo terceiro.

 • 4.500 euros anuais polo cuarto e seguintes.

No caso de falecemento dun descendente que xere dereito ao mínimo por este concepto, a contía aplicable é de 2.400 euros.

Importante: o número de orde dos descendentes, incluídas as persoas vinculadas ao contribuínte por razón de tutela e acollemento nos termos previstos na lexislación civil ou, fóra dos casos anteriores, a quen teñan atribuída por resolución xudicial o seu garda e custodia, asignarase en función da idade de que dean dereito a aplicar este mínimo por descendentes, comezando polo de maior idade e sen computar para estes fins aqueles descendentes que, se é o caso, falecesen no exercicio con anterioridade á data de devindicación do imposto.

B. Incremento por descendentes menores de tres anos

 • Contía do incremento

  Cando o descendente sexa menor de tres anos, o mínimo que corresponda dos indicados anteriormente incrementarase en 2.800 euros anuais.

  Importante: o incremento por descendentes menores de tres anos resulta aplicable nos casos en que o descendente falecese durante o período impositivo.

 • Aplicación do incremento en supostos de adopción ou de acollemento preadoptivo ou permanente

  Nos supostos de adopción ou acollemento, tanto preadoptivo coma permanente, o devandito incremento, con independencia da idade do menor , aplicarase no período impositivo en que se inscriba no Rexistro Civil e nos dous seguintes. Cando a inscrición non sexa necesaria, o aumento poderase practicar no período impositivo en que se produza a resolución xudicial ou administrativa correspondente e nos dous seguintes.

  Precision:

  A Lei 26/2015, do 28 de xullo, pola que se modifica o sistema de protección á infancia e á adolescencia (BOE do 29 de xullo) modificou, con efectos desde 18 de agosto de 2015, o artigo 173 bis do Código Civil regulando as seguintes modalidades de acollemento familiar: de urxencia, temporal e permanente.

  Por outra banda, en relación co acollemento preadoptivo as disposicións adicionais segunda e sexta da devandita Lei 26/2015 establece que todas as referencias que nas leis e demais disposicións realizásense ao acollemento preadoptivo deberán entenderse feitas á delegación de garda para a convivencia preadoptiva prevista no artigo 176 bis do Código Civil, mentres que as referencias que se realizasen ao acollemento simple deberán entenderse feitas ao acollemento familiar temporal previsto no artigo 173 bis do Código Civil.

  Acollemento familiar

  (Art. 173 bis do Código Civil)

  Aplicación do mínimo por descendentes 

   Incremento por descendentes menores de tres anos

  Ata o 17-08-2015A partir do 18-08-2015
   -

  Acollemento familiar de urxencia

  SI SI 
   Acollemento familiar simple

   Acollemento familiar temporal

  SI SI
  Acollemento familiar permanente Acollemento familiar permanente SI SI (con independencia da idade do menor)
  Acollemento familiar preadoptivo

  Delegación de garda para a conviviencia preadoptiva

  (Novo 176 bis do Código Civil)

  SI SI (con independencia da idade do menor)

  Nota : nos supostos de adopción ou acollemento, tanto preadoptivo (actual delegación de garda para a convivencia preadoptiva) como permanente, o devandito aumento producirase, con independencia da idade do menor, no período impositivo en que se inscriba no Rexistro Civil e nos dous seguintes. Cando a inscrición non sexa necesaria, o aumento poderase practicar no período impositivo en que se produza a resolución xudicial ou administrativa correspondente e nos dous seguintes.

 • Cando teña lugar a adopción dun menor que estivese en réxime de acollemento, ou prodúzase un cambio na situación de acollemento, o incremento no importe do mínimo por descendentes practicarase durante os períodos impositivos restantes ata esgotar o prazo máximo de tres anos.

  Atención: debe terse en conta que nos supostos de acollemento familiar de urxencia ou temporais o incremento do mínimo por descendentes sos será posible cando o descendente sexa menor de tres anos. Igualmente, nos casos de menores sobre os que se teña a garda e custodia por resolución xudicial, o incremento do mínimo por descendentes sos será aplicable se son menores de tres anos.