Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Delimitación

Normativa: Disposición adicional vixésima Lei  IRPF

Teñen a consideración de rendas exentas con progresividade aquelas rendas que, sen someterse a tributación, deben terse en conta para os efectos de calcular o tipo de gravame aplicable aos restantes rendas do período impositivo.

Como exemplo destas rendas poden citarse as previstas nos Convenios para evitar a dobre imposición subscrita por España.

As rendas exentas con progresividade engadiranse á base liquidable xeral ou do aforro , segundo corresponda á natureza das rendas, ao obxecto de calcular o tipo medio de gravame que corresponda para a determinación da cota íntegra estatal e autonómica.

O tipo medio de gravame así calculado aplicarase sobre a base liquidable xeral ou do aforro, sen incluír as rendas exentas con progresividade.

En determinados Convenios para evitar a dobre imposición subscrita por España establécese que, cando as rendas obtidas por unha contribuínte estean exenta, conforme ás disposicións do propio Convenio, as mesmas deben terse en conta para os efectos de calcular o tipo de gravame aplicable sobre o resto das rendas obtidas polo devandito contribuínte no exercicio.