Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Tratamento liquidatorio das rendas exentas con progresividade que forman parte da base impoñible do aforro

Naqueles supostos en que exista un remanente do mínimo persoal e familiar que ao non poder aplicarse na base liquidable xeral para determinar as cotas íntegras, pase a formar parte da base liquidable do aforro, así como cando o importe deste incrementado na contía das rendas exentas con progresividade supere a cantidade de 6.000 euros, o tratamento liquidatorio das rendas exentas con progresividade que, segundo a súa natureza formen parte da base impoñible do aforro, estrutúrase nas seguintes fases:

 1. O importe das rendas exentas con progresividade debe sumarse á base liquidable do aforro sometido a gravame, con obxecto de aplicar ao seu resultado os tipos de gravame das escalas do aforro, estatal e autonómica, que correspondan. Como resultado obtéñense as cotas parciais A e B.

 2. Se houber remanente do mínimo persoal e familiar non aplicado na base liquidable xeral áchanse as cotas que corresponda ao devandito remanente aplicando os tipos de gravame das escalas do aforro, estatal e autonómica. Como resultado obtéñense as cotas parciais C e D.

 3. A partir das catro cotas parciais obtidas nas fases anteriores calcúlanse as seguintes magnitudes:

  • Cota 1 = cota parcial A  - cota parcial C.
  • Cota 2 = cota parcial B - cota parcial D.
 4. A partir das cotas 1 e 2 calculadas na fase anterior, determínase o tipo medio de gravame, estatal e autonómico. En ambos os dous casos, a cota resultante divídese entre a suma da base liquidable do aforro e as rendas exentas con progresividade a integrar na base impoñible do aforro. O cociente así obtido multiplícase por 100 para determinar deste xeito o tipo medio de gravame.

 5. Unha vez obtidos os devanditos tipos medios, estes aplicaranse exclusivamente sobre a base liquidable do aforro, sen incluír as rendas exentas con progresividade. Desta forma obterase a cota íntegra estatal e autonómica, respectivamente, correspondentes á base liquidable do aforro.

Importante: naqueles supostos en que non exista remanente de mínimo persoal e familiar, se a contía da base liquidable do aforro incrementado no importe das rendas exentas con progresividade, non supera a cifra de 6.000 euros, non será preciso efectuar os cálculos anteriormente comentados.

Exemplo

Na declaración do IRPF correspondente a 2022 de don J.L.M., residente en Aragón, constan as seguintes cantidades relativas á base liquidable do aforro:

 • Base liquidable do aforro: 50.000
 • Importe do mínimo persoal e familiar que forma parte da base liquidable do aforro: 4.200

No exercicio 2022  o contribuínte procedeu á venda dun inmoble urbano sito en Holanda de que obtivo unha ganancia patrimonial de 80.000 euros determinados de acordo coa normativa reguladora do IRPF.

Determinar o importe da parte estatal e a parte autonómica das cotas correspondentes á base liquidable do aforro.

Solución:

De acordo co que se dispón no artigo 25.3 do Convenio entre o Goberno do Estado español e o Goberno do Reino dos Países Baixos para evitar a dobre imposición en materia de impostos sobre a renda e sobre o patrimonio e o seu protocolo, feito en Madrid o 16 de xuño de 1971 (BOE 16-10-1972), a ganancia patrimonial derivada da transmisión do ben inmoble está exenta do IRPF, pero esta renda tera en contase para calcular o IRPF correspondente aos restantes rendas a integrar na base liquidable do aforro do contribuínte.

Xa que existe un remanente do mínimo persoal e familiar que reduce a base liquidable do aforro para determinar o importe da mesma que se somete a gravame, debe terse en conta a exención con progresividade da ganancia patrimonial derivada da transmisión do inmoble urbano sito en Holanda. Os cálculos que deben realizarse para tal fin son os seguintes:

1. Suma da base  liquidable do aforro e o importe das rendas exentas con progresividade

50.000 + 80.000 = 130.000

2. Aplicación das escalas do imposto ao resultado da suma anterior (130.000)

 • Escala do aforro estatal

  Ata 50.000 = 5.190

  Resto (80.000 ao 11,5 %) = 9.200

  Cota A (5.190 + 9.200) = 14.390

 • Escala do aforro autonómica

  Ata 50.000 = 5.190

  Resto (80.000 ao 11,5 %) = 9.200

  Cota B (5.190 + 9.200) = 14.390

3. Aplicación das escalas de gravame ao importe do mínimo persoal e familiar

 • Escala do aforro estatal

  4.200 ao 9,50 %= 399

  Cota C = 399

 • Escala do aforro autonómica

  4.200 ao 9,50 %= 399

  Cota D = 399

4. Determinación das diferenzas de cotas

 • Cota resultante 1 (cota A  - cota C): 14.390 − 399 = 13.991

 • Cota resultante 2 (cota B - cota D): 14.390 − 399 = 13.991

5. Determinación dos tipos medios de gravame

 1. Tipo medio de gravame do aforro estatal (TMAE): TMAE = (13.991 ÷130.000) x 100 = 10.76%

 2. Tipo medio de gravame do aforro autonómico (TMGAA): TMAA = (13.991 ÷130.000) x 100 = 10.76%

6. Determinación das cotas correspondentes á base liquidable do aforro (50.000):

 • Cota do aforro estatal: (50.000 x 10.76 %) = 5.380

 • Cota do aforro autonómica: (50.000 x 10.76 %) = 5.380