Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Tratamento liquidatorio das rendas exentas con progresividade en Base Impoñible Xeral

O tratamento liquidatorio das rendas exentas con progresividade que, segundo a súa natureza, formen parte da base impoñible xeral estrutúrase nas seguintes fases:

 1. O importe das rendas exentas con progresividade debe sumarse á base liquidable xeral e ao importe resultante da devandita suma se lle aplicarán a escala de gravame xeral e a aprobada pola Comunidade Autónoma que corresponda, na parte autonómica. Como resultado obtéñense as cotas parciais 1 e 2.

 2. Ao importe do mínimo persoal e familiar (sempre que non supere a base liquidable xeral ou, se é o caso, a base liquidable xeral incrementada coas rendas exentas con progresividade) se lle aplican, sucesivamente, a escala de gravame xeral, obtendose deste xeito a cota parcial 3 e a escala de gravame autonómica ou complementaria obtendose a cota parcial 4.

 3. A partir das catro cotas parciais obtidas nas fases anteriores calcúlanse as seguintes magnitudes:

  • Cota resultante 1 = cota parcial 1  - cota parcial 3

  • Cota resultante 2 = cota parcial 2  - cota parcial 4

 4. A partir das cotas resultantes 1 e 2 calculadas na fase anterior, determínase o tipo medio de gravame, estatal e autonómico. En ambos os dous casos, o devandito tipo medio é o resultado de multiplicar por 100 o cociente resultante de dividir as cotas resultantes 1 e 2 entre a base para a aplicación da escala de gravame (suma obtida na fase 1ª).

 5. Unha vez obtidos os devanditos tipos medios, estes aplicaranse exclusivamente sobre a base liquidable xeral, sen incluír as rendas exentas con progresividade. Desta forma obterase a cota íntegra estatal e autonómica, respectivamente, correspondentes á base liquidable xeral.

Exemplo

Dona P.C.A., residente na Comunidade de Castilla y León, obtivo no exercicio 2022 unha base liquidable xeral de 23.900 euros e unha base liquidable do aforro de 2.800 euros.

O importe do o seu mínimo persoal e familiar ascende a 5.550 euros. Ademais, percibiu en Alemaña unha renda de 2.900 euros que, por aplicación do Convenio entre o Reino de España e a República Federal de Alemaña para evitar a dobre imposición e previr a evasión fiscal en materia de impostos sobre a renda e sobre o patrimonio e o seu protocolo, do 3 de febreiro de 2011, está declarada en España exenta con progresividade.

Determinar o importe das cotas íntegras correspondentes ao devandito contribuínte.

Solución:

Nota previa: debe terse en conta que  o artigo 1.1 da Lei 2/2022, do 1 de decembro, de rebaixas tributarias na Comunidade de Castilla y León (BOCYL 12-12-2022) modificou, con efectos desde o 1 de xaneiro de 2022, a escala autonómica prevista no artigo 1 do Texto Refundido.

1. Suma da base liquidable xeral e o importe das rendas exentas con progresividade

23.900 + 2.900 = 26.800

2. Aplicación das escalas do imposto ao resultado da suma anterior (26.800)

 1. Escala xeral do imposto

  Ata 20.200 = 2.112,75

  Resto: 6.600 ao 15 %= 990

  Cota 1 (2.112,75 + 990) = 3.102,75

 2. Escala autonómica

  Ata  20.200 = 2.050,50

  Resto: 6.600 ao 14 %= 924

  Cota 2 (2.050,50 + 924) = 2.974,50

3. Aplicación das escalas de gravame ao importe do mínimo persoal e familiar

Escala xeral

5.550 ao 9,50 %= 527,25

Cota 3 = 527,25

Escala  autonómica

Nota: aínda que a Comunidade de Castilla y León ten aprobadas contías autonómicas do minimo persoal e familiar, estas coinciden cos importes do mínimo do contribuínte, por descendentes e ascendentes e por discapacidade que fixan os artigos 57, 58, 59 e 60 da Lei do IRPF.

5.550 ao 9 %= 499,50

Cota  4 = 499,50

4. Determinación das diferenzas de cotas:

Cota resultante 1 (cota 1  - cota 3): 3.102,75  - 527,25 = 2.575,50

Cota resultante 2 (cota 2  - cota 4): 2.974,50 - 499,50 = 2.475

5. Determinación dos tipos medios de gravame

 1. Tipo medio de gravame estatal (TME): TME = (2.575,50 ÷26.800) x 100 = 9,61%

 2. Tipo medio de gravame autonómico (TMA): TMA = (2.475 ÷ 26.800) x 100 = 9,23%

6. Determinación das cotas correspondentes á base liquidable xeral (23.900):

Cota estatal: (23.900 x 9,61 %) = 2.296,79

Cota autonómica: (23.900 x 9,23 %) = 2.205,97

7. Gravame da base liquidable do aforro (2.800)

Gravame estatal

2.800 x 9,5% = 266

Gravame autonómico

2.800 x 9,5% = 266

8. Determinación das cotas íntegras

Cota íntegra estatal (2.296,79 +266) = 2.562,79

Cota íntegra autonómica (2.205,97 + 266) = 2.471,97