Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Supostos especiais de concorrencia de rendas: Anualidades por alimentos en favor dos fillos e rendas exentas con progresividade

O procedemento aplicable no suposto de que existan simultaneamente anualidades por alimentos en favor dos fillos e rendas exentas con progresividade incorpora as especialidades liquidatorias de cada unha das devanditas rendas tal e como se comenta no exemplo seguinte.

Exemplo:

Don J.R.F., residente na Comunidade de Madrid, obtivo no exercicio 2022 unha base liquidable xeral de 23.900 euros. Tamén obtivo rendas exentas con progresividade que ascenden 2.950 euros.

Durante o exercicio satisfixo anualidades por alimentos aos seus fillos por importe de 2.800 euros, segundo o previsto no convenio regulador do divorcio aprobado xudicialmente.

Determinar as cotas íntegras correspondentes ao exercicio  2022, sabendo que o importe do mínimo persoal e familiar ascende a 5.550 euros.

Solución:

Nota previa: debe terse en conta que o artigo único. Dous da  Lei 8/2022, do 16 de novembro (BOCM 21-11-2022), modificou, con efectos 1 de xaneiro de 2022, a escala autonómica da Comunidade de Madrid prevista no artigo  1 do Texto Refundido.

1. Determinación das bases para a aplicación das escalas de gravame

Ao satisfacer no exercicio anualidades aos seus fillos por decisión xudicial e resultar a súa contía inferior ao importe da súa base liquidable xeral, a escala xeral e a autonómica do imposto deben aplicarse separadamente ao importe das anualidades (2.800) e ao importe do resto da base liquidable xeral.

Este último importe determínase incrementando a base liquidable xeral (23.900 euros) na contía das rendas exentas con progresividade (2.950) e diminuíndo o resultado no importe das anualidades por alimentos satisfeitos no exercicio (2.800). En definitiva:

Base "A" = 2.800

Base "B" = (23.900 + 2.950) − 2.800 = 24.050

2. Aplicación das escalas do imposto ao importe das anualidades, base "A" (2.800 euros)

 • Escala xeral do imposto 2.800 x 9,50% = 266

  Cota 1 = 266

 • Escala autonómica

  2.800 x 8,50% = 238

  Cota 2 = 238

3. Aplicación das escalas de gravame ao resto de base liquidable xeral, base "B" (24.050 euros)

 • Escala xeral do imposto

  Ata 20.200 = 2.112,75

  Resto: 3.850 ao 15 %= 577,50

  Cota 3 = 2.690,25

 • Escala autonómica

  Ata: 18.433,20 = 1.687,22

  Resto: 5.616,80  ao   12,80% = 718,95

  Cota 4 = 2.406,17

4. Aplicación das escalas de gravame á base liquidable xeral correspondente ao mínimo persoal e familiar incrementado en 1980 euros

Xa que o importe da base liquidable xeral (23.900) é superior ao do mínimo persoal e familiar incrementado en 1980 euros (5.550 + 1980 = 7.530), esta forma parte na súa integridade da base liquidable xeral.

 • Escala xeral

  Xa que o importe da base liquidable xeral (23.900) é superior ao do mínimo persoal e familiar incrementado en 1980 euros (5.550 + 1980 = 7.730), esta forma parte na súa integridade da base liquidable xeral.

  7.530 ao 9,50 %= 715,35

  Cota 5 =715,35

 • Escala autonómica

 • Nota: con efectos desde o 1 de xaneiro de 2022 o artigo único da Lei 8/2022, do 16 de novembro (BOCM 21-11-2022) modificou o artigo 2 e engadido os artigos  2 bis, 2 ter e 2 quater no Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade de Madrid en materia de tributos cedidos polo Estado, para establecer as contías autonómicas correspondentes aos mínimos do contribuínte, por descendentes, por ascendentes e por discapacidade, con efectos desde o 1 de xaneiro de 2022.

  Neste caso, a contía autónomica do mínimo do contribuínte (fixada en  5.777,55 euros) incrementada en 1980 euros   (5.777,55 + 1980) determina  un importe de 7.757,55 euros, inferior á  base  liquidable xeral (23.900), polo que o devandito importe forma parte na súa integridade da base liquidable xeral.

  7.757,55 ao 8,50 %= 659,39

  Cota 6 = 659,39

5. Cálculo das cotas para os efectos de determinar os tipos medios de gravame

Para determinar os tipos medios de gravame, estatal e autonómico, é preciso calcular previamente as respectivas cotas estatais e autonómica. As devanditas cotas calcúlanse da seguinte forma:

 • Cota estatal = (cota 1 + cota 3  - cota 5):

  266 + 2.690,25 – 715,35 = 2.240,90

 • Cota autonómica = (cota 2 + cota 4  - cota 6):

  238 + 2.406,17 – 659,39=  1.984,78

6. Determinación dos tipos medios de gravame

 1. Tipo medio de gravame estatal TME: 2.240,90 ÷ 26.850 x 100 = 8,34%

 2. Tipo medio de gravame autonómico =TMA = 1.984,78  ÷ 26.850 x 100 = 7,39%

7. Determinación da cota íntegra xeral estatal e autonómica

 • Cota íntegra xeral estatal (base liquidable xeral x TME) 23.900 x 8,34% = 1.993,26

 • Cota íntegra xeral autonómica: (base liquidable xeral x TMA) 23.900 x  7,39% = 1.766,21