Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Delimitación

Normativa: Arts. 8.2 e 10.1 Lei IRPF

A determinación da cota íntegra total correspondente a persoas físicas de nacionalidade española que, tendo a consideración de contribuíntes do IRPF residan no estranxeiro, presenta determinadas especialidades respecto do procedemento liquidatorio ata agora comentado, polo feito de que, ao non poder ser considerados residentes no territorio de ningunha Comunidade Autónoma, estas carecen de competencia normativa sobre o IRPF aplicable aos mesmos.

Son contribuíntes do IRPF, residentes no estranxeiro, as persoas de nacionalidade española, o seu cónxuxe non separado legalmente e fillos menores de idade que, nos termos establecidos nos artigos 8.2 e 10.1 da Lei do IRPF, teñan a súa residencia habitual no estranxeiro, pola súa condición de:

  • Membros de misións diplomáticas españolas.
  • Membros de oficinas consulares españolas, con excepción dos vicecónsules honorarios ou axentes consulares honorarios e do persoal dependente deles .
  • Titulares de cargo ou emprego oficial do Estado español como membros das delegacións e representacións permanentes acreditadas ante organismos internacionais ou que formen parte de delegacións ou misións de observadores no estranxeiro.
  • Funcionarios en activo que exerzan no estranxeiro cargo ou emprego oficial que non teña carácter diplomático ou consular.
  • Quen acrediten a súa nova residencia fiscal nun país ou territorio considerado como paraíso fiscal, durante o período impositivo en que se efectúe o cambio de residencia e os catro seguintes.

As especialidades que presenta a determinación da cota íntegra do imposto nestes contribuíntes son as que se indican nos apartados seguintes.