Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Gravame da base liquidable do aforro

Normativa: Arts. 66.2 Lei  IRPF

Á base liquidable do aforro se lle aplicarán os tipos que se indican na seguinte escala:

Base liquidable ata (euros)Incremento en cota íntegra estatal  (euros)Resto base liquidable do aforro ata (euros)Tipo aplicable (%)
0 0 6.000 19
6.000,00 1.140 44.000 21
50.000,00 10.380 150.000 23
200.000,00 44.880 De agora en diante 26

A contía resultante minorarase no importe derivado de aplicar á parte da base liquidable do aforro correspondente ao mínimo persoal e familiar, a escala anterior.

Importante: o remanente do mínimo persoal e familiar non aplicado na base liquidable xeral non reduce a base liquidable do aforro, senón que ao seu importe se lle aplican as escalas estatais e autonómicas e a cota resultante minora a contía obtida de aplicar as citadas escalas á totalidade da base liquidable  do aforro, de forma equivalente a como opera na base liquidable xeral.