Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Gravame autonómico

Normativa: Art. 76 Lei  IRPF

 1. Para 2022 a base liquidable do aforro gravarase aos tipos que aparecen na seguinte escala.

  Base liquidable ata (euros)Incremento en cota íntegra estatal  (euros)Resto base liquidable do aforro ata (euros)Tipo aplicable (%)
  Tipos de gravame do aforro
  0 0 6.000 9,50
  6.000,00 570 44.000 10,50
  50.000,00 5.190 150.000 11,50
  200.000,00 22.440 De agora en diante 13,00
 2. A contía resultante minorarase no importe derivado de aplicar á parte da base liquidable do aforro correspondente ao mínimo persoal e familiar que resulte dos incrementos ou diminucións a que se refire o artigo 56.3 desta Lei, a escala anterior.