Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Gravame estatal

Normativa: Art. 66.1 Lei  IRPF

1. Para 2022 a base liquidable do aforro gravarase aos tipos que aparecen na seguinte escala:

Base liquidable ata (euros)Incremento en cota íntegra estatal  (euros)Resto base liquidable do aforro ata (euros)Tipo aplicable (%)
0 0 6.000 9,50
6.000,00 570 44.000 10,50
50.000,00 5.190 150.000 11,50
200.000,00 22.440 De agora en diante 13,00

2. A contía resultante minorarase no importe derivado de aplicar á parte da base liquidable do aforro correspondente ao mínimo persoal e familiar, a escala anterior.