Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Límite da dedución: comprobación da situación patrimonial

Normativa: Art. 70 Lei IRPF

A aplicación desta dedución requirirá que o importe comprobado do patrimonio do contribuínte ao finalizar o período da imposición exceda do valor que guindase a súa comprobación ao comezo do mesmo polo menos na contía dos investimentos realizados.

Con esta finalidade, non se computarán os incrementos ou diminucións de valor experimentado durante o período impositivo polos elementos patrimoniais que ao final do mesmo sigan formando parte do patrimonio do contribuínte.

 O obxectivo desta última esixencia é asegurar que as cantidades investidas con dereito a practicar a dedución, proceden da renda xerada no período, xa estea ou non suxeita ao IRPF, evitando que se practiquen deducións de acordo con cantidades que procedan de rendas xeradas en exercicios precedentes.

Atención: con respecto á  comprobación da situación patrimonial  véxase o comentado no apartado correspondente da "Dedución por investimento en vivenda habitual: Réxime transitorio" neste Capítulo.