Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Conceptos que non dan dereito a dedución

Para os efectos da dedución, en ningún caso teñen a consideración de investimento en vivenda habitual os seguintes conceptos:

  1. Os gastos de conservación e reparación  efectuada regularmente coa finalidade de manter o uso normal dos bens materiais, como o pintado, revogo ou arranxo de instalacións e similares.

  2. Os gastos de substitución de elementos  tales como instalacións de calefacción, ascensor, portas de seguridade e outros.

  3. As melloras, entendendo por tales as obras que redundan nun aumento da capacidade ou habitabilidade dos inmobles, ou nun alongamento da súa vida útil.

  4. As prazas de garaxe  adquiridas conxuntamente coa vivenda que excedan de dous.

  5. A adquisición de prazas de garaxe, xardíns, parques, piscinas e instalacións deportivas  e, en xeral, os anexos ou calquera outro elemento que non constitúa vivenda propiamente dita,  sempre que se adquiran independentemente desta .