Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Porcentaxes de dedución

Os porcentaxes de dedución aplicables na adquisición, rehabilitación ou ampliación da vivenda habitual son os que se indican no cadro seguinte:

InvestimentoTramo estatal da deduciónTramo autonómico da dedución
Cataluña Restantes Comunidades Autónomas (2)
Con carácter xeral Réxime especial (1)
Investimento realizado no exercicio ata 9.040 euros 7,5% 7,5% 9% 7,5%

Notas ao cadro:

(1)  O réxime especial (9 %) é aplicable polos contribuíntes residentes na Comunidade Autónoma de Cataluña que adquiriron a súa vivenda habitual antes do 30-07-2011 ou satisfixeron cantidades para a construción da vivenda habitual antes do 30-07-2011 (non inclúe a rehabilitación nin a ampliación da vivenda habitual) e encóntrense nalgunha das seguintes situacións:

  • Ter 32 anos ou menos de idade na data de devindicación do IRPF.
  • Estar no paro durante 183 días ou máis durante o exercicio.
  • Ter un grao de discapacidade igual ou superior ao 65 por 100.
  • Formar parte dunha unidade familiar que inclúa polo menos un fillo na data de devindicación do IRPF.

Para poder gozar da porcentaxe do 9 por 100 de dedución, cómpre que a base impoñible total, menos o mínimo persoal e familiar, non sexa superior a 30.000 euros. En caso de tributación conxunta, este límite compútase de maneira individual para cada un dos contribuíntes que teña dereito á dedución por realizar investimentos na vivenda habitual no exercicio. (Volver)

(2) Inclúe os restantes Comunidades Autónomas de réxime común e as Cidades con Estatuto de Autonomía de Ceuta e Melilla ás que se aplica o artigo 78.2 da Lei IRPF, na redacción en vigor a 31 de decembro de 2012. (Volver)