Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Quen teñen dereito a esta dedución?

Terán dereito a aplicar o réxime de dedución por investimento en vivenda habitual polas cantidades satisfeitas no exercicio 2022, os contribuíntes que cumpran os seguintes requisitos:

  1. Se se trata de adquisición de vivenda habitual, cando a vivenda se adquirise xuridicamente con anterioridade a 1 de xaneiro de 2013 ou con posterioridade á devandita data, sempre que neste último caso satisfixésense cantidades para a construción da mesma antes do 1 de xaneiro de 2013 e a finalización das obras  producísese nos prazos que fixaba a normativa do IRPF aplicable adicionando, se é o caso, o período de suspensión establecido pola disposición adicional novena do Real Decreto-lei 11/2020.

  2. Se se trata de obras de rehabilitación da vivenda habitual, cando se satisfixesen cantidades por tal concepto con anterioridade a 1 de xaneiro de 2013, sempre que ademais as obras  terminásense antes do 1 de xaneiro de 2017.

  3. Os contribuíntes que satisfixesen cantidades con anterioridade a 1 de xaneiro de 2013 por obras de ampliación da vivenda habitual, sempre que as citadas obras terminásense antes do 1 de xaneiro de 2017.

En todo caso, cómpre que o contribuínte practicase a dedución por investimento en vivenda habitual en relación coas cantidades satisfeitas para a adquisición, construción, rehabilitación ou ampliación da devandita vivenda nun período impositivo reportado con anterioridade a 1 de xaneiro de 2013, non sendo que non puidese practicarse por non superar ás cantidades investidas en vivendas anteriores, na medida que fosen obxecto de dedución ao integrar bases efectivas de dedución, máis, se é o caso, o importe de ganancias patrimoniais exentas por reinvestimento.

Novidade 2022: desaparición da modalidade de construción en 2022 e aplicación do réxime transitorio.

O artigo 55 do Regulamento do IRPF, na redacción vixente a 31 de decembro de 2012, asimilaba á adquisición da vivenda habitual a súa “construción” nos supostos en que o contribuínte satisfixese directamente os gastos derivados da execución das obras, ou entregase cantidades a conta ao promotor daquelas , sempre que as obras finalizasen nun prazo non superior a catro anos desde o inicio do investimento ou, nos supostos excepcionais previstos nos apartados 3 e 4 do citado artigo 55 do Regulamento, concedésese unha ampliación do devandito prazo que non podía exceder, en ningún caso, doutros catro anos máis.

Como consecuencia do anterior, a aplicación do réxime transitorio da dedución na modalidade de "construción da vivenda habitual" esixía:

1º. Que o contribuínte practicase a dedución por investimento en vivenda habitual en relación coas cantidades satisfeitas pola construción da devandita vivenda nun período impositivo reportado con anterioridade a 1 de xaneiro de 2013 (non sendo que resultase de aplicación o que se dispón no artigo 68.1.2º da Lei do IRPF na súa redacción vixente a 31 de decembro de 2012) e

2º. Que as citadas obras, computado o prazo de 4 anos, terminasen, en todo caso , antes do 1 de xaneiro de 2017 ou, no caso de ampliación, como máximo ata o  19 de marzo  de 2021, producindose tamén a adquisición xurídica da vivenda.

Precisión: para os efectos do cómputo do prazo de catro anos para o caso de ampliación do prazo de terminación das obras e adquisición xurídica da vivenda nos termos sinalados, non se tivo en conta o período comprendido desde o 14 de marzo ata o 30 de maio, en virtude do que se dispón na disposición adicional novena do Real Decreto-lei 11/2020, do 31 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes complementarias no ámbito social e económico para facer fronte ao Covid-19 (BOE do 1 de abril) e da modificación das referencias temporais previstos na disposición adicional primeira do Real decreto-lei 15/2020, do 21 de abril, de medidas urxentes complementarias para apoiar a economía e o emprego (BOE do 22 de abril). Polo tanto, o prazo para a finalización das obras e adquisición xurídica da vivenda expiraría o 19 de marzo de 2021.

Para estes efectos:

  • Nos supostos de construción mediante execución directa por parte do contribuínte-autopromoción-, a adquisición xurídica enténdese obtida coa finalización das obras, feito que deberá poder ser debidamente probado, tomandose no seu defecto a data de escritura de declaración de obra nova.

  • Nos supostos de construción mediante entregas a promotor ou cooperativa, a adquisición xurídica enténdese obtida conforme coas disposicións do Código Civil, cando concorran o contrato (título) e a tradición ou entrega da vivenda (xeito).

Conforme ao anterior, no exercicio 2022  nos casos de construción de vivenda habitual, cumpridos os prazos, para seguir aplicando a dedución débese producir  a finalización  das obras e a adquisición xurídica da vivenda nos termos comentados  antes do 20 de marzo de 2021. Por esta razón,  o contribuínte que utilice financiamento alleo poderá seguir practicando a dedución polas cantidades satisfeitas no exercicio (principal e intereses) para a construción da vivenda habitual dentro da  rúbrica "Adquisición e / ou construción da vivenda habitual da vivenda habitual ” no Anexo A.1 da declaración,  pero debendo consignar  como datos adicionais na declaración do IRPF a data da escritura de adquisición ou de obra nova da vivenda.