Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Exemplo: Dedución por rendas obtidas en Ceuta ou Melilla

Don M.V.C., solteiro e sen fillos, trasladou a súa residencia de Cádiz a Ceuta o 20 de agosto de 2020, residindo nesta cidade desde a devandita data. Durante o exercicio 2022  obtivo as seguintes rendas:

 • Rendemento neto reducido do traballo: 31.000

 • Rendemento neto reducido de capital mobiliaria: 500

 • Rendemento neto reducido de capital inmobiliaria: 3.200

 • Ganancia patrimonial reducida imputable a 2022: 20.000

Os rendementos netos do traballo proceden da súa relación laboral cunha empresa situada en Ceuta. Os rendementos do capital mobiliario corresponden a intereses de contas de entidades financeiras situadas en Ceuta. Pola súa banda, os rendementos de capital inmobiliario corresponden a uns piso da súa propiedade situada en Cádiz e que estivo alugado desde o 1 de xaneiro de 2022  a 30 de setembro do devandito ano. O día 1 de outubro de 2022  procedeu á venda dos devanditos piso obtendo como consecuencia da transmisión unha ganancia patrimonial reducida de 20.000 euros.

Determinar o importe da dedución polas rendas obtidas en Ceuta no exercicio 2022.

Solución:

Nota previa : ao residir en Ceuta durante un prazo inferior a tres anos, a dedución por rendas obtidas en Ceuta unicamente poderá aplicarse sobre as cotas íntegras, estatal e autonómica, que proporcionalmente correspondan ás rendas obtidas en Ceuta (rendementos netos do traballo e rendementos netos do capital mobiliario).

Base impoñible xeral e base liquidable xeral (31.000 + 3.200) = 34.200

Base impoñible do aforro e base liquidable do aforro (20.000 + 500) = 20.500

Mínimo persoal e familiar = 5.550

1. Cota íntegra correspondente á base liquidable xeral

 1. Aplicación das escalas de gravame á base liquidable xeral (34.200,00)

  Escala xeral

  Ata 20.200,00: 2.112,75

  Resto 14.000,00 ao 15 %: 2.100

  Cota 1 (2.112,75 + 2.100) = 4.212,75

  Escala autonómica

  Ata 20.200,00: 2.112,75

  Resto 14.000,00 ao 15 %: 2.100

  Cota 2 (2.112,75 + 2.100) = 4.212,75

 2. Aplicación das escalas de gravame á base liquidable xeral correspondente ao mínimo persoal e familiar

  Escala xeral 5.550 ao 9,50 %: 527,25

  Cota 3 = 527,25

  Escala autonómica 5.550 ao 9,50 %: 527,25

  Cota 4 = 527,25

 3. Determinación da cota íntegra xeral, estatal e autonómica

  Cota íntegra xeral estatal (Cota 1 - Cota 3): 4.212,75 – 527,25 = 3.685,50

  Cota íntegra xeral autonómica (Cota 2 - Cota 4): 4.212,75 – 527,25 = 3.685,50

2. Cota correspondente á base liquidable do aforro (20.500,00)

 • Gravame estatal

  Ata 6.000,00: 570

  Resto 14.500,00 ao 10,50 %: 1.522,50

  Cota gravame estatal (570 + 1.522,50) = 2.092,50

 • Gravame autonómico

  Ata 6.000: 570

  Resto 14.500,00 ao 10,50 %: 1.522,50

  Cota gravame autonómico (570 + 1.522,50) = 2.092,50

 • Determinación das cotas íntegras

  Parte estatal (3.685,50 + 2.092,50) = 5.778

  Parte autonómica (3.685,50 + 2.092,50) = 5.778

3. Dedución por rendas obtidas en Ceuta ou Melilla

Para o seu cálculo deben seguirse os seguintes pasos:

 • Cálculo da dedución correspondente ás rendas obtidas en Ceuta:  

  [60% x Cota íntegra xeral / Base liquidable xeral x Base liquidable xeral obtida en Ceuta] 

  60% [(3.685,50 + 3.685,50) ÷ 34.200 x 31.000] = 4.008,78

 • Cálculo da dedución correspondente ás rendas obtidas en Ceuta incluída na base liquidable do aforro:

  [60% x Cota  íntegra do aforro / Base liquidable do aforro  x Base liquidable do aforro obtido en Ceuta]

  60% [(2.092,50 + 2.092,50) ÷ 20.500 x 500] = 61,24

 • Total importe da dedución por rendas obtidas en Ceuta (4.008,78 + 61,24) = 4.070,02 euros

 • O devandito importe  debe distribuírse ao 50 por 100 na parte estatal e a parte autonómica, de acordo co que establecen os artigos 67 e 77 da Lei do IRPF

  Parte estatal: 2.035,01

  Parte autonómica: 2.035,01

4. Cota líquida

 • Parte estatal (5.778 – 2.035,01) = 3.742,99

 • Parte autonómica ((5.778 – 2.035,01) = 4.107,68