Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Modalidades

A aplicación da dedución por rendas obtidas en Ceuta ou Melilla presenta diferentes modalidades en función de que o contribuínte resida ou non en Ceuta ou Melilla e, tratandose de contribuíntes residentes nas devanditas cidades, en función de que o período de residencia sexa inferior ou igual ou superior a 3 anos. En consecuencia, a dedución presenta as seguintes modalidades:

 1. Contribuíntes residentes en Ceuta ou Melilla durante un prazo inferior a tres anos

  Neste suposto, a dedución consiste no 60 por 100 da parte da suma das cotas íntegras estatal e autonómica que proporcionalmente corresponda ás rendas computadas para a determinación das bases liquidables que fosen obtidas en Ceuta ou Melilla.

 2. Contribuíntes residentes en Ceuta ou Melilla durante un prazo non inferior a tres anos

  Os contribuíntes que residisen en Ceuta ou Melilla durante un prazo non inferior a tres anos, nos períodos impositivos iniciados con posterioridade ao final dese prazo, poderán aplicar a mesma dedución tamén polas rendas obtidas fóra das devanditas cidades.

  Para iso, é preciso que se cumpra o seguinte requisito: que, polo menos, a terceira parte do patrimonio neto do contribuínte , determinado conforme á normativa do Imposto sobre o Patrimonio, estea situado en Ceuta ou Melilla.

  A contía máxima das rendas, obtidas fóra das devanditas cidades, que poden gozar da dedución será o importe neto dos rendementos e ganancias e perdas patrimoniais obtidos nas devanditas cidades.

 3. Contribuíntes non residentes en Ceuta ou Melilla

  Os contribuíntes non residentes en Ceuta ou Melilla poderán deducir o 60 por 100 da parte da suma das cotas íntegras estatal e autonómica que proporcionalmente corresponda ás rendas computadas para a determinación das bases liquidables positivas que fosen obtidas en Ceuta ou Melilla.

  Importante: en ningún caso pódese aplicar a dedución, nesta modalidade (contribuíntes non residentes en Ceuta e Melilla), sobre as seguintes rendas:

  • As procedentes de Institucións de Investimento Colectivo, agás cando a totalidade dos seus activos estea investida en Ceuta ou Melilla.

  • Os rendementos do traballo.

  • As ganancias patrimoniais que procedan de bens mobles situados en Ceuta ou Melilla.

  • Os rendementos procedentes de depósitos ou contas en toda clase de institucións financeiras situadas en Ceuta ou Melilla.