Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Ámbito subxectivo e modalidades

Esta dedución aplícase aos contribuíntes con residencia habitual e efectiva na illa da Palma, distinguindose en función de que o período de residencia sexa inferior ou igual ou superior a 3 anos as seguintes modalidades:

  1. Contribuíntes  residentes na illa da Palma durante un prazo inferior a tres anos

    Neste suposto, a dedución consiste no  60 por 100  da parte da  suma das cotas íntegras  estatal e autonómica que proporcionalmente corresponda ás  rendas  computadas para a determinación das bases liquidables que fosen  obtidas en illa da Palma.

  2. Contribuíntes residentes na illa da Palma durante un prazo igual ou superior a tres anos

    Os contribuíntes que residisen na illa da Palma durante un prazo non inferior a tres anos, nos períodos impositivos iniciados con posterioridade ao final dese prazo,  poderán aplicar a mesma dedución tamén polas rendas obtidas fóra das devanditas cidades.

    Para iso, é preciso que se cumpra o seguinte  requisito: que, polo menos, a terceira parte do patrimonio neto do contribuínte, determinado conforme á normativa do Imposto sobre o Patrimonio,  estea situado na A Palma.

    A  contía máxima  das rendas, obtidas fóra das devanditas cidades, que poden gozar da dedución será o  importe neto dos rendementos e ganancias e perdas patrimoniais obtidos nas devanditas cidades.

Atención: a diferenza da dedución por rendas obtidas en Ceuta e Melilla, a presente dedución non se aplica aos contribuíntes que non teñan a súa residencia na illa da Palma aínda que obteñan rendas na mesma.