Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Rendas obtidas na illa da Palma

Considéranse obtidas na illa da Palma, para estes fins, as rendas seguintes:

 • Os rendementos do traballo , cando deriven de traballos de calquera clase realizada nos devanditos territorios e, en particular, as prestacións por desemprego e as reguladas no artigo 17.2.a) da Lei do   IRPF  (pensións e haberes pasivos, prestacións percibidas polos beneficiarios de mutualidades, plans de pensións, contratos de seguro concertado con mutualidades de previsión social que orixinen rendementos do traballo de acordo co que se dispón no citado artigo, plans de previsión asegurada e as prestacións percibidas polos beneficiarios de plans de previsión social empresarial e dos seguros de dependencia).

 • Os rendementos que procedan da titularidade de bens inmobles  situados na  illa  da Palma  ou de dereitos reais que recaian sobre os mesmos.

 • Os rendementos que procedan do exercicio de actividades económicas  efectivamente realizadas na illa da Palma  . Con esta finalidade, teñen a consideración de actividades económicas efectivamente realizadas na illa da Palma aquelas que pechen nestes territorios un ciclo mercantil que determine resultados económicos ou supoña a prestación dun servizo profesional nos devanditos territorios.

  Estímase que non concorren esas circunstancias cando se trate de operacións illadas de extracción, fabricación, compra, transporte, entrada e saída de xéneros ou efectos e, en xeral, cando as operacións non determinen por si soas rendas.

  Cando se trate de actividades pesqueiras e marítimas, serán de aplicación as regras establecidas no artigo 33.4 e 5 da LIS. Véxase ao respecto a Lei 27/2014, do 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades (BOE  do 28 de novembro).

 • As ganancias patrimoniais  que procedan de bens inmobles radicados na illa da Palma ou de bens mobles situados nos devanditos territorios.

 • Os rendementos do capital mobiliario  procedentes de obrigas ou préstamos, cando os capitais áchense investidos nos devanditos territorios e alí xérense as rendas correspondentes.

 • Os rendementos do capital mobiliario  procedentes do arrendamento de bens mobles, negocios ou minas, cando o obxecto do arrendamento estea situado na illa da Palma e utilícese efectivamente nos devanditos territorios.

 • Os rendementos procedentes de depósitos ou contas en toda clase de institucións financeiras situadas na illa da Palma.