Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Límite aplicable

Normativa: Art. 69.1 Lei IRPF

A base da dedución por donativos, doazóns e outras achegas non poderá superar, con carácter xeral o 10 por 100 da base liquidable do exercicio .

Malia o anterior, a base da dedución por donativos, doazóns e achegas destinadas á realización e desenvolvemento de actividades e programas prioritarios de mecenado anteriormente relacionados no punto 1.2 anterior, poderá acadar o 15 por 100 da base liquidable do exercicio .

A base liquidable do exercicio está constituída pola suma dos recadros [0500] e [0510] da declaración.

No caso de ter bases impoñibles negativas de exercicios anteriores, tomarase,  para calcular ese límite, o importe da  base liquidable xeral sometida a gravame, recadros [0505] da declaración .