Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Requisitos comúns das deducións por donativos, doazóns e achegas

Como requisito común de carácter xeral, para ter dereito a practicar deducións por calquera dos conceptos enumerados anteriormente, deberá acreditarse a efectividade da doazón realizada.

En particular,

a. Na dedución por donativos a entidades incluídas no ámbito da Lei 49/2002

Normativa: véxase art. 24 Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado

As deducións por razón de donativos, doazóns e achegas deducibles, realizadas ao abeiro do réxime de deducións establecidas pola Lei 49/2002 terán que acreditarse mediante certificación expedida pola entidade beneficiaria, en que, ademais do número de identificación fiscal do doador e da entidade, fágase constar o seguinte:

 1. Mención expresa de que a entidade donataria encóntrase incluída entre as reguladas na mencionada lei.

 2. Data e importe do donativo, cando este sexa monetario.

 3. Documento público ou outro documento auténtico que acredite a entrega do ben doado, cando non se trate de donativos en diñeiro.

 4. Destino que a entidade donataria dará ao obxecto doado no cumprimento da súa finalidade específica.

 5. Mención expresa do carácter irrevogable da doazón, sen prexuízo do que se establece nas normas imperativas civís que regulan a revogación de doazóns. A respecto disto cabe sinalar que de acordo co que se dispón no artigo 4º da Lei Orgánica 8/2007, do 4 de xullo, sobre financiamento dos partidos políticos (BOE do 5 de xullo), as doazóns realizadas conforme ao que se dispón na devandita Lei teñen carácter irrevogable.

b. Nas achegas a Partidos Políticos, Federacións, Coalicións ou Agrupacións de Electores

Normativa: véxase art. 13 Lei Orgánica  8/2007, do 4 de xullo, sobre financiamento dos partidos políticos

A aplicación da dedución por achegas efectuadas aos partidos políticos está condicionada a que o contribuínte dispoña do documento acreditativo da achega, doazón ou cota satisfeita ao partido político perceptor.

c. Na dedución por donativos a entidades non incluídas no ámbito da Lei 49/2002

Normativa: véxase  art. 69.2 do Regulamento do IRPF

Por último, as entidades beneficiarias de donativos que dan dereito á dedución do 10 por 100 deberán remitir unha declaración informativa sobre os donativos recibidos durante cada ano natural, en que, ademais dos seus datos de identificación, farán constar a seguinte información referida aos doadores:

  1. Nome e apelidos.

  2. Número de identificación fiscal.

  3. Importe do donativo.

  4. Indicación de se o donativo dá dereito á aplicación dalgunha das deducións aprobadas polas comunidades autónomas.

Importante: no caso de que, unha vez efectuada a doazón, esta fose revogada posteriormente, na declaración do período impositivo en que a devandita revogación se produza deberán ingresarse as cantidades correspondentes aos beneficios fiscais gozados, sen prexuízo dos xuros de mora que procedan.