Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Exemplo: Dedución por investimento en elementos novos do inmobilizado material ou investimentos inmobiliarios afectos a actividades económicas

Don P.H.V. é titular dunha actividade económica cuxo rendemento neto se determina polo método de estimación directa, modalidade normal.

Durante 2022  cumpre os requisitos para ser considerada entidade de reducida dimensión e obtén uns rendementos netos da actividade por importe de 45.000 euros, sendo a base liquidable xeral do exercicio que se corresponde con eses rendementos de 43.200 euros e a suma da súa cota íntegra estatal e autonómica de 10.673 euros.

O 5 de setembro de 2022  cos rendementos obtidos no exercicio adquire maquinaria nova para a súa empresa por un importe de 25.000 euros que lle é entregada en novembro dese ano.

Determinar o importe da dedución por investimento.

Solución:

Rendementos netos de actividades económicas do exercicio 2022: 45.000

Cantidade investida en  2022 (1) = 25.000

Base da dedución (cantidade investida co límite de 43.200) (2) = 25.000

Importe da dedución: (25.000 x 5 %) (3) = 1.250

Límite máximo do importe (suma da súa cota íntegra estatal e autonómica) = 10.673

Notas ao exemplo:

(1) O importe dos rendementos netos de actividades económicas obtidos en  2022  que se invisten en elementos novos afectos farase constar no recadro  [0833] do anexo A.5 da declaración. (Volver)

(2) É o importe con dereito a dedución co límite da base liquidable xeral positiva do   2022  que corresponda a tales rendementos e consignarase no recadro  [0834] do anexo A.5 da declaración. (Volver)

(3) O importe da dedución non excede da suma da cota íntegra estatal e autonómica do exercicio  2022  polo que, neste caso, consignarase na súa totalidade no recadro  [0835] do anexo A.5 da declaración. (Volver)

Atención: no anexo A.5 da declaración, farase constar no recadro  [0830] o importe dos rendementos netos de actividades económicas obtidos en 2021  que se invisten en 2022  en elementos novos afectos e nos recadros  [0831] e  [0832], respectivamente, o importe con dereito a dedución e o importe da dedución. De igual xeito cando se trate de rendementos obtidos no 2022  que se invisten nese mesmo exercicio en elementos novos afectos, consignarase o seu importe no recadro  [0833] e nos recadros  [0834] e  [0835], respectivamente, o importe con dereito a dedución e o importe da dedución.