Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

f) Información a subministrar na declaración do IRPF

O prazo máximo para materializar a reserva por investimentos nas Canarias (RIC) é de tres anos, en virtude do que se dispón no artigo 27.4 da Lei 19/1994, do 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico e Fiscal das Canarias.

Este prazo de tres anos débese contar desde a data da devindicación do imposto correspondente ao exercicio en que  se  produce a dotación (contabilización) da reserva e a devandita dotación  no caso das persoas físicas pode ser:

 • ao peche do exercicio contable o 31 de decembro de cada ano.

 • no exercicio seguinte ao de obtención do beneficio.

O anterior determina que as persoas físicas contarán cun prazo efectivo para materializar a reserva por investimentos nas Canarias de tres ou cuatros anos, en función de cando realizasen o asento contable da dotación da reserva (ao peche do exercicio ou no exercicio seguinte). A esta dualidade (que non acontece no caso de Sociedades) responde o deseño do modelo de IRPF. Non obstante, como consecuencia do que se establece na disposición transitoria oitava da Lei 19/1994, no caso da reserva para investimentos con beneficios obtidos en períodos impositivos iniciados no ano 2016 o prazo amplíase un ano (polo tanto, o prazo efectivo será de catro ou cinco anos en función de cando realizasen o asento contable da dotación da reserva).

A información sobre dotacións e materializacións efectuadas en 2022  da reserva para investimentos nas Canarias correspondente aos exercicios 2016 a 2022  e investimentos anticipados de futuras dotacións subministrarase de acordo co desagregación contida no epígrafe correspondente do anexo A.2 da declaración da seguinte forma:

Dotacións e materializacións efectuadas en 2022

 • Casillas [1643],  [1681], [0733], [0735], [0738], [0742] e [0746]

  Indicarase o importe das dotacións correspondentes a rendementos obtidos nas Canarias nos exercicios 2016 a 2022  que fosen destinados ao RIC .

 • Casillas [1683],  [1682], [0734] [0789], [0792], [0794] e [0802]

  Indicarase o ano da dotación (2017 a 2022) que, tal e como  se comentou  antes, poderá ser ao peche do exercicio en que se obtiveron os rendementos netos de explotación ou no exercicio seguinte.

 • Casillas [1692],  [1684], [0777], [0736], [0739], [0743],  [0747] e [0750]

  Indicarase o importe das materializacións efectuadas con cargo á dotación previamente declarada nos investimentos previstos nas letras A, B, B bis e D 1º do artigo 27.4 da Lei 19/1994.

 • Casillas [1696],  [1685], [0778], [0737], [0740], [0744],  [0748] e  [0751]

  Indicarase o importe das materializacións efectuadas con cargo á dotación previamente declarada nos investimentos previstos nas letras C e D 2º a 6º do artigo 27.4 da Lei 19/1994.

 • Casillas  [0829],  [0790],  [0741], [0745], [0749]

  Indicarase o importe de cada unha das dotacións previamente declaradas que se encontre pendente de materializar a 31 de decembro de 2022.

Covid-19: en relación á información que debe subministrarse con respecto a dotacións e materializacións da  RIC debe terse en conta o seguinte:

Exercicios 2016 e 2017: 

O Real Decreto-lei 39/2020, do 29 de decembro, de medidas financeiras de apoio social e económico e de cumprimento da execución de sentenzas, introduciu unha nova disposición transitoria oitava na Lei 19/1994, do 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico e Fiscal das Canarias, para ampliar nun ano o prazo máximo para efectuar a materialización da reserva para investimentos nas Canarias dotada con beneficios obtidos no ano 2016, polos graves efectos que a pandemia producira  na realización dos investimentos e os resultados económicos no ano 2020.

Ademais, como consecuencia da situación de crise sanitaria ocasionada co Covid-19 , a disposición adicional novena do Real Decreto-lei 11/2020, do 31 de marzo, estableceu que os prazos de prescrición e caducidade de calquera accións e dereitos contemplados na normativa tributaria quedaban suspendidos desde o 14 de marzo (data da entrada en vigor do Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo Covid-19), ata o 30 de maio de 2020.

Por esta razón, se a reserva constituída con beneficios de 2016 dótase contablemente en 2017, amplíase 78 días máis o citado prazo, o que supón que o importe da dotación pode materializarse en 2022. Agora ben, sen que poidan quedar excesos pendentes de materializar para o exercicio seguinte.

De igual xeito, se a reserva constituída con beneficios de 2017 dótase contablemente en 2018, aínda que non se ampliase o prazo como no caso anterior de 3 a 4 anos, se opera a ampliación de 78 días máis, polo que tamén pode materializarse en 2022 o importe da dotación, pero sen que poidan quedar excesos pendentes de materializar para o exercicio seguinte.

Exercicios 2018 e 2019: 

Para os efectos de cubrir os recadros [0790] e  [0741] teña en conta que,  de acordo co antes indicado,  a disposición adicional novena do Real Decreto-lei 11/2020, do 31 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes complementarias no ámbito social e económico para facer fronte ao Covid-19 determina que o prazo de materialización quedou  suspendido desde o 14 de marzo ata o 30 de maio de 2020.

En consecuencia, con respecto ao exercicio 2018, se a reserva constituída con beneficios de 2018  dótase contablemente en 2019, o prazo para materializar o investimento que finalizaba o 31 de decembro de 2022  amplíase 78 días máis. No referente ao exercicio 2019,  se a reserva constituída con beneficios de 2019  dótase contablemente nese ano  2019, o prazo para materializar o investimento que finalizaba o 31 de decembro de 2022  amplíase 78 días máis. 

Investimentos anticipados de futuras dotacións á Reserva para Investimentos nas Canarias, efectuadas en 2022

A información efectuarase de acordo co seguinte desagregación:

 • Recadro [0750].

  Indicarase o importe dos investimentos efectuados en 2022  en concepto de materialización anticipada de futuras dotacións nas previstas no artigo 27.4. A, B, B bis e D 1º, Lei 19/1994.

 • Recadro [0751].

  Indicarase o importe dos investimentos efectuados en 2022  en concepto de materialización anticipada de futuras dotacións nas previstas no artigo 27.4. C e D 2º a 6º, Lei 19/1994.

Covid-19:  teña en conta, con respecto aos investimentos anticipadas de futuras dotacións á RIC realizadas en exercicios anteriores, que a disposición adicional novena do Real Decreto-lei 11/2020, do 31 de marzo, estableceu que os prazos de prescrición e caducidade de calquera accións e dereitos contemplados na normativa tributaria quedan suspendidos desde o 14 de marzo (data de entrada en vigor do Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo Covid-19), ata o 30 de maio de 2020.

Por esta razón, os prazos  para efectuar a dotación que correspondan aos investimentos anticipados realizados nos exercicios de 2017 e 2018 finalizan no exercicio 2022, ao ampliar o prazo 78 días máis. E os investimentos anticipados do exercicio 2019, cuxo prazo para a dotación finalizaba no exercicio 2022, pasan ao exercicio 2023 como consecuencia da devandita ampliación.