Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

e) Investimentos anticipados de futuras dotacións

Normativa: Art. 27.11 e disposición transitoria oitava.2 Lei 19/1994, do 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico e Fiscal das Canarias

De acordo co que se establece no artigo 27.11 da Lei 19/1994, do 6 de xullo, do Réxime Económico e Fiscal das Canarias, os contribuíntes poden levar a cabo investimentos anticipadas, que se considerarán como materialización da reserva para investimentos que se dote con cargo a beneficios obtidos no período impositivo en que se realiza o investimento ou nos tres posteriores, sempre que se cumpran os restantes requisitos esixidos no mesmo. 

Non obstante, o prazo será de catro anos (en vez de tres anos) para os investimentos anticipados materializadas en 2017.

>A  Lei 2/2022, do 24 de febreiro, de medidas financeiras de apoio social e económico e de cumprimento da execución de sentenzas (que substitúe tacitamente ao Real Decreto-lei 39/2020, do 29 de decembro), introduce unha nova disposición transitoria oitava na Lei 19/1994, do 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico e Fiscal das Canarias, cuxo apartado 2 ampla nun ano (de tres a catro anos) o prazo para  os investimentos anticipados realizadas en 2017.

Con respecto a esta ampliación teña tamén en conta que como consecuencia da situación de crise sanitaria ocasionada co Covid-19 , quedaron suspendidos os prazos para materializar o investimento e dotar a reserva materializada anticipadamente, desde o 14 de marzo ata o 30 de maio de 2020.

As citadas dotacións terán que realizarse con cargo a beneficios obtidos ata o 31 de decembro de 2023.

A citada materialización e o seu sistema de financiamento comunicarase conxuntamente coa declaración do IRPF do período impositivo en que se realicen os investimentos anticipados.