Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

b) Requisitos para a aplicación da dedución

Normativa: Art. 27, apartados 3 a 14 e disposición transitoria oitava Lei 19/1994, do 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico e Fiscal das Canarias

Para a aplicación desta dedución deben cumprirse os requisitos que a continuación coméntanse:

 • Que o contribuínte determine os rendementos netos da súa actividade económica de acordo co método de estimación directa  e que os devanditos rendementos proveñan de actividades realizadas mediante establecementos situados nas Canarias.

 • Que a Reserva para Investimentos figure contabilizada de forma separada, e que non se dispoña dela en tanto que os bens en que se materializase deban permanecer na empresa.

 • Que as cantidades destinadas á devandita reserva materialícense no prazo máximo de tres anos, contados desde a data de devindicación do imposto correspondente ao exercicio en que se dotou a mesma.

  Non obstante, o prazo  é de catro anos (en vez de  tres anos)  para efectuar a materialización das cantidades destinadas á  reserva  para investimentos nas Canarias dotada con beneficios obtidos no ano 2016.

  A Lei 2/2022, do 24 de febreiro, de medidas financeiras de apoio social e económico e de cumprimento da execución de sentenzas (que substitúe tacitamente ao Real Decreto-lei 39/2020, do 29 de decembro), introduce unha nova disposición transitoria oitava na Lei 19/1994, do 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico e Fiscal das Canarias, cuxo apartado 1 amplía nun ano (de tres a catro anos) o prazo máximo para materializar a reserva dotada con beneficios obtidos en períodos impositivos iniciados no exercicio 2016.

  Con respecto a esta ampliación teña tamén en conta que como consecuencia da situación de crise sanitaria ocasionada co Covid-19 , quedaron suspendidos os prazos para materializar o investimento e dotar a reserva materializada anticipadamente, desde o 14 de marzo ata o 30 de maio de 2020.

  En consecuencia, o prazo de materialización de reservas dotadas en 2017 con beneficios obtidos no exercicio 2016, podería finalizar se é o caso no exercicio 2022.

 • Que a devandita materialización se realiza  na realización dalgunha dos investimentos que se detallan no artigo 27.4 da Lei 19/1994 (BOE do 30 de xullo).

  Os investimentos que se detallan no artigo 27.4 da Lei 19/1994 se examinan no seu apartado específico "Investimentos onde debe materializarse as cantidades destinadas á RIC "deste Capítulo.

 • Que os elementos patrimoniais en que se materialice o investimento estean situado ou sexan recibidos no arquipélago canario, que sexan utilizados no mesmo, que estean afectos e sexan necesarios para o desenvolvemento das actividades económicas do contribuínte, agás no caso de que contribúan á mellora e protección do medio natural canario. Investimentos que se detallan no artigo 27.4 da Lei 19/1994.

  O artigo 27.5 da Lei 19/1994 determina para tal fin que elementos entenderanse situados e utilizados no arquipélago.

 • Que os activos en que se materializase a reserva para investimentos relacionados nas letras A e C do artigo 27.4 da Lei 29/1994, así como os adquiridos en virtude do que se dispón na letra D do citado apartado 4 do artigo 27,  permanezan en funcionamento na empresa do mesmo contribuínte durante cinco anos como mínimo , sen ser obxecto de transmisión, arrendamento ou cesión a terceiros para o seu uso. Cando a súa permanencia fóra inferior ao devandito período, non se considerará incumprido este requisito cando se proceda á adquisición doutro elemento patrimonial que o substitúa polo seu valor neto contable, con anterioridade ou no prazo de 6 meses desde seu baixa no balance que reúne os requisitos esixidos para a aplicación da dedución e que permaneza en funcionamento durante o tempo necesario para completar o devandito período. No caso de adquisición de solo, o prazo será de dez anos.

  Os contribuíntes que se dediquen á actividade económica de arrendamento ou cesión a terceiros para o seu uso de inmobilizado poderán gozar da reserva para investimentos, sempre que non exista vinculación, directa ou indirecta, cos arrendatarios ou cesionarios dos devanditos bens, nos termos definidos no artigo 18.2 da LIS, nin se trate de operacións de arrendamento financeiro.

  Tratandose de arrendamento de bens inmobles, ademais das condicións previstas no parágrafo anterior, deberán cumprirse os requisitos establecidos no cuarto parágrafo do apartado 8 do artigo 27 da citada Lei 19/1994, do 6 de xullo.

  Para os efectos do cómputo do prazo de mantemento debe terse en conta que,  para os investimentos do artigo 27.4. A) e C), entenderase producida a materialización, incluso nos casos da adquisición mediante arrendamento financeiro, no momento en que os activos entren en funcionamento.

Importante: o artigo único.Un do Real Decreto-lei 15/2014, do 19 de decembro, de modificación do Réxime Económico e Fiscal das Canarias (BOE do 20 de decembro) derrogou o apartado 10 do artigo 27 da Lei 19/1994, polo que xa non cómpre que o contribuínte presente por vía telemática o plan de investimento dentro dos prazos de declaración do imposto en que se practique a dedución correspondente á reserva para investimentos nas Canarias e a través do formulario que figuraba na páxina da Axencia Estatal de Administración Tributaria en Internet.

Incumprimento dos requisitos

Normativa: Art. 27.16 Lei 19/1994, do 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico e Fiscal das Canarias

A disposición da reserva para investimentos con anterioridade á finalización do prazo de mantemento do investimento ou para investimentos diferentes ás previstas no apartado 4 deste artigo, así como o incumprimento de calquera outro dos requisitos establecidos neste artigo, agás o requisito da súa contabilización separada e da información que sobre o RIC ten que constar a memoria das contas anuais, dará lugar a que o contribuínte proceda á integración, na base impoñible do IRPF do exercicio en que ocorresen estas circunstancias, das cantidades que no seu día deron lugar á redución daquela ou á dedución desta , sen prexuízo das sancións que resulten procedentes.

No caso do incumprimento da obriga do exercicio da opción de compra prevista nos contratos de arrendamento financeiro, a integración na base impoñible terá lugar no exercicio en que contractualmente estivese previsto que esta debese haberse exercitado.

Liquidaranse xuros de mora nos termos previstos na Lei 58/2003 e na súa normativa de desenvolvemento.