Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

2. Dedución por rendementos derivados da venda de bens corporais producidos nas Canarias

Normativa: Art. 26 e disposición adicional undécima Lei 19/1994, do 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico e Fiscal das Canarias

Contía da dedución

O 50 por 100 da parte da cota íntegra minorada, se é o caso, no importe da dedución pola Reserva para Investimentos nas Canarias , na parte que proporcionalmente corresponda aos rendementos derivados da venda de bens corporais producidos nas Canarias polos beneficiarios da dedución, sen prexuízo dos límites establecidos no ordenamento comunitario que lle poidan afectar.

A respecto disto  ,  a disposición adicional segunda do Real Decreto-lei 15/2014, do 19 de novembro, establece que con efectos desde o 1 de xaneiro de 2015, a aplicación desta bonificación, así como a dos beneficios fiscais que teñan a consideración de axudas rexionais ao funcionamento (Libro II e artigo 94 da Lei 20/1991, Lei da Comunidade Autónoma das Canarias, 4/2014, do 26 de xuño, artigo 27 e Título V da Lei 19/1994, e disposición adicional duodécima da Lei 43/1995, do 27 de decembro),  e as axudas ao transporte de mercadorías comprendidas no ámbito do Real decreto 362/2009, do 20 de marzo e da Orde do 31 de xullo de 2009 do conselleiro de Obras Públicas e Transportes do Goberno das Canarias, estarán suxeitas ao límite do 30 por 100 do volume de negocios anuais do beneficiario obtido nas Illas Canarias.

Aos efectos  do cálculo dos  rendementos  derivados da venda de bens corporais producidos nas Canarias, debe terse en conta que formarán parte dos mesmos:

  1. Os importes das axudas derivadas do réxime específico de abastecemento, establecido en virtude do artigo 3.1.a) do Regulamento (UE) n.º 228/2013 do Parlamento Europeo e do Consello.
  2. Os importes das axudas aos produtores derivadas do Programa Comunitario de Apoio ás Producións Agrarias das Canarias, establecido en virtude do artigo 3.1.b) do Regulamento (UE) n.º 228/2013 do Parlamento Europeo e do Consello.

O Organismo Pagador de tales fondos certificará á Administración tributaria competente o importe ou importes das axudas percibidas polos produtores procedentes das medidas de apoio previsto no parágrafo anterior.

Requisitos

Para a aplicación da dedución deben cumprirse os seguintes requisitos:

  • Que os bens corporais producidos nas Canarias deriven do exercicio de actividades agrícolas, gandeiras, industriais e pesqueiras, sempre que, neste último caso, a pesca de altura desembárquese nos portos canarios e manipúlese ou transforme no arquipélago.

  • Que os contribuíntes estean domiciliados nas Canarias. Se os contribuíntes están domiciliados noutros territorios, deben dedicarse á produción dos bens anteriormente sinalados nas Canarias mediante sucursal ou establecemento permanente.

  • Que determinen os seus rendementos en réxime de estimación directa.

  • Que os rendementos netos con dereito a bonificación sexan positivos.

Atención: teñase en conta que a bonificación regulada no artigo 26 da Lei 19/1994, non é de aplicación aos rendementos derivados da venda de bens corporais producidos nas Canarias, propios de actividades de construción naval, fibras sintéticas, industria do automóbil, siderurxia e industria do carbón.