Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Aplicación nas Canarias da dedución do artigo 38 LIS

Normativa: Art. 94 bis Lei 20/1991, do 7 de xuño, de modificación dos aspectos fiscais do Réxime Económico Fiscal das Canarias

Polo que se refire á dedución por traballadores con discapacidade do artigo 38 da LIS a súa aplicación nas Canarias é consecuencia do artigo 94 bis da Lei 20/1991, do 7 de xuño, de modificación dos aspectos fiscais do Réxime Económico Fiscal das Canarias engadido, con efectos 7 de novembro de 2018, polo artigo Dous da Lei 8/2018, do 5 de novembro, pola que se modifica a Lei 19/1994, do 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico e Fiscal das Canarias (BOE do 6 de xullo).

O devandito artigo 94 bis da Lei 20/1991 establece que as entidades que contraten un traballador para realizar a súa actividade nas Canarias terán dereito ao gozo dos beneficios fiscais que por creación de emprego establézanse pola normativa fiscal conforme aos requisitos que nela establézanse, incrementandoos nun 30 por 100.

a. Contía da dedución

As  contías deducibles  previstas no artigo 38 da LIS increméntanse nun  30 por 100.

Polo tanto:

Modalidades de investimentosContías deducibles
Dedución do artigo 38 LIS 11.700 € Por cada persoa/ano de incremento do termo medio do cadro de persoal con discapacidade ≥ 33% e < 65%
15.600 € Por cada persoa/ano de incremento do termo medio do cadro de persoal con discapacidade ≥ 65%

b. Requisitos e condicións para a aplicación da dedución

Con respecto aos requisitos e condicións determinantes da aplicación desta dedución do artigo 38 da  LIS  o seu comentario cónténse neste Capítulo no apartado relativo ao   Réxime xeral de deducións  por incentivos e estímulos ao investimento empresarial da Lei do Imposto sobre Sociedades.