Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

1. Normas comúns ás deducións

a) Porcentaxes e límites para a aplicación das deducións do Imposto sobre Sociedades

Normativa: Arts. 68.2 e 69.2 Lei IRPF

A porcentaxe de dedución que corresponde a cada modalidade de investimento e os límites (conxunto ou específicos) aplicables ás deducións xeradas aparecen reflectidos, respectivamente, no cadro  do Réxime Xeral de Deducións  e no cadro dos Réximes Especiais de Deducións.

Os devanditos límites aplícanse sobre a cota que resulte de minorar a suma das cotas íntegras, estatal e autonómica, no importe total das deducións por investimento en empresas de nova ou recente creación e por actuacións para a protección e difusión do Patrimonio Histórico Español e das cidades, conxuntos e bens declarados Patrimonio Mundial.

b) Deducións non aplicadas no exercicio por insuficiencia de cota

Normativa: Art. 39.1 e disposición transitoria vixésimo cuarta LIS

Deducións do propio exercicio: de acordo co artigo 39.1 da LIS as cantidades correspondentes ao período impositivo non deducidas poderán aplicarse nas liquidacións dos períodos impositivos que conclúan nos 15 anos inmediatos e sucesivos. Non obstante, as cantidades correspondentes á dedución por actividades de investigación e desenvolvemento e innovación tecnolóxica do artigo 35 da LIS poderán aplicarse nas liquidacións dos períodos impositivos que conclúan nos 18 anos inmediatos e sucesivos.

Deducións de exercicios anteriores: as deducións previstas no Capítulo IV do Título VI da Lei 43/1995, do 27 de decembro, do Imposto sobre Sociedades, e no Capítulo IV do Título VI do texto refundido da Lei do Imposto sobre Sociedades, aprobado polo Real decreto Lexislativo 4/2004, do 5 de marzo, que estivesen pendentes de aplicar ao inicio do primeiro período impositivo que se inicie a partir do 1 de xaneiro de 2015, poderán deducirse a partir do devandito período impositivo, cos requisitos previstos na súa respectiva normativa de aplicación con anterioridade a esa data, no prazo e coas condicións establecidas no artigo 39 da actual Lei do Imposto sobre Sociedades.

c) Supostos de adiamento do cómputo dos prazos

Normativa: Art. 39.1 LIS

O cómputo dos prazos para a aplicación das deducións poderá diferirse ata o primeiro exercicio en que, dentro do período de prescrición, prodúzanse resultados positivos, nos seguintes casos:

  1. Nas entidades de nova creación.

  2. Nas entidades que saneen perdas de exercicios anteriores mediante a achega efectiva de novos recursos, sen que se considere como tal a aplicación ou capitalización de reservas.

d) Incompatibilidades

Normativa: Art. 39.4 LIS

Como regra xeral, un mesmo investimento non poderá dar lugar á aplicación de máis dunha dedución polo mesmo contribuínte agás disposición expresa, nin poderá dar lugar á aplicación dunha dedución en máis dun contribuínte.

e) Mantemento dos investimentos

Normativa: Art. 39.5 LIS

Os elementos patrimoniais afectos ás deducións deberán permanecer en funcionamento durante 5 anos ou 3 anos, se se trata de bens mobles, ou durante a súa vida útil se fóra inferior.

No caso de producións cinematográficas e series audiovisuais, este requisito enténdese cumprido na medida que a produtora manteña a mesma porcentaxe de titularidade da obra durante o prazo de 3 anos, sen prexuízo da súa facultade para comercializar total ou parcialmente os dereitos de explotación derivados da mesma a un ou máis terceiros.

f) Prescrición do dereito para comprobar as deducións

Normativa: Art. 39.6 LIS

O dereito da Administración para iniciar o procedemento de comprobación das deducións por incentivos e estímulos ao investimento empresarial da LIS previstas neste apartado aplicado ou pendentes de aplicar prescribirá aos 10 anos contado desde o día seguinte a aquel en que finalice o prazo establecido para presentar a declaración ou autoliquidación correspondente ao período impositivo en que se xerou o dereito á súa aplicación.

Transcorrido o devandito prazo, o contribuínte deberá acreditar as deducións cuxa aplicación pretenda, mediante a exhibición da liquidación ou autoliquidación e a contabilidade, con acreditación do seu depósito durante o citado prazo no Rexistro Mercantil.

g) Outras condicións e requisitos xerais de aplicación

As deducións comentadas neste apartado unicamente resultan aplicables aos contribuíntes que exerzan actividades económicas e determinen o rendemento neto das mesmas no método de estimación directa, en calquera das súas dúas modalidades.

Non obstante, as deducións pendentes de aplicar procedentes de investimentos realizados en exercicios anteriores en que o contribuínte estivese incluído no método de estimación directa e cumprise os requisitos establecidos para ese fin, poderán deducirse nesta declaración e ata a terminación do prazo legal concedido para iso, aínda que os contribuíntes titulares estean acollidos neste exercicio ao método de estimación obxectiva.

Importante: os contribuíntes do IRPF, socios de sociedades civís ás que resultase de aplicación o réxime de atribución de rendas e que adquiriron a partir do 1 de xaneiro de 2016 a condición de contribuíntes do Imposto sobre Sociedades, poderán seguir aplicando na súa cota íntegra as deducións por investimento en actividades económicas previstas no artigo 68.2 da Lei do IRPF que estivesen pendentes de aplicación a 1 de xaneiro de 2016 nos termos previstos no artigo 69 da Lei do IRPF, sempre que se cumpran as condicións e requisitos establecidos na  LIS (disposición transitoria trixésima Lei IRPF ).