Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Cadro réxime xeral de dedución (Lei 27/2014, do 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades)

Deducións para incentivar a realización de determinadas actividades: modalidades de investimentoPorcentaxe de deduciónLímite conxunto
Por investimento en actividades de investigación e desenvolvemento e innovación tecnolóxica (art. 35 LIS) En actividades de investigación e desenvolvemento (art. 35.1 LIS) 25/42/8 por 100 17 por 100 (adicional) 25/50 por 100
En  actividades de innovación tecnolóxica (art. 35.2 LIS) 12 por 100
Por  investimentos en producións cinematográficas, series audiovisuais e espectáculos en vivo de artes escénicas e musicais (art. 36 LIS) En producións españolas de longametraxes,  curtametraxes cinematográficas e de series audiovisuais (art. 36.1 LIS) 30/25 por 100
En producións estranxeiras de  longametraxes cinematográficas ou de obras audiovisuais  -polos gastos de execución realizados en territorio español - (art. 36.2 LIS) 30/25 por 100 (excluída do límite conxunto)
En espectáculos en vivo  de artes escénicas e musicais-gastos de produción e exhibición- (art. 36.3 LIS) 20 por 100
Por  investimento en beneficios do antigo art. 37 Texto Refundido LIS (D.T.24ª LIS) 10/5 por 100
Por creación de emprego para traballadores con discapacidade (art. 38 LIS) 9.000/12.000 euros persoa/ano

Importante: os investimentos realizados no exercicio por entidades en réxime de atribución de rendas (sociedades civís que nos sexan contribuíntes do Imposto sobre Sociedades, herdanzas xacentes, comunidades de bens, etc.) que determinen os seus rendementos netos en estimación directa, en calquera das súas dúas modalidades, poderán ser obxecto de dedución por cada un dos socios, herdeiros, comuneiros ou partícipes en proporción á súa participación no resultado da entidade.