Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

2. Réxime xeral de deducións

Os investimentos empresariais que no exercicio 2022  determinan o dereito a deducir por este concepto contéñense nos  artigos 35, 36 e 38 da   LIS.

Con respecto á   LIS véxase a  Lei 27/2014, do 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades.

Dedución por creación de emprego do artigo 37 da LIS: con efectos para os períodos impositivos que se inicien o 1 de xaneiro de 2019, a disposición derrogatoria única do Real Decreto-lei 28/2018, do 28 de decembro, para a revalorización das pensións públicas e outras medidas urxentes en materia social, laboral e de emprego, derrogou o artigo 4 da Lei 3/2012, do 6 de xullo, de Medidas Urxentes para a Reforma do Mercado Laboral, que establecía a posibilidade de celebrar contratos de traballo por tempo indefinido de apoio aos emprendedores.

Non obstante, a disposición transitoria sexta do citado Real Decreto-lei 28/2018  mantivo a validez daqueles contratos que se celebrasen con anterioridade á devandita data (1 de xaneiro de 2019) ao abeiro da normativa vixente no momento da súa celebración e as dos seus correspondentes incentivos.

Como consecuencia do anterior, a dedución por creación de emprego do artigo 37 da LIS se seguió aplicando aos contratos de traballo por tempo indefinido de apoio aos emprendedores celebrados antes do 1 de xaneiro de 2019. A devandita  dedución  debíase practicar na cota íntegra do período impositivo correspondente á finalización do período de proba dun ano esixido no correspondente tipo de contrato. Polo tanto, para contratos subscritos validamente en 2018 cuxo período de proba finalizou nun ano, puidose aplicar a dedución na cota íntegra do exercicio 2019.

Porén, a partir do   exercicio 2020, non se  xera o dereito a aplicar esta dedución, ao   quedar  derrogados estes contratos  desde o  1 de xaneiro de 2019.

Ademais,  de acordo co que se establece no apartado 5 da disposición transitoria vixésimo cuarta da LIS, é aplicable en 2022  a  dedución por investimentos do artigo 37 do texto refundido da Lei do Imposto sobre Sociedades, aprobado polo Real decreto Lexislativo 4/2004,  naqueles supostos en que o investimento en elementos patrimoniais afectos a actividades económicas realícese de acordo cun plan especial de investimento aprobado pola Administración tributaria a proposta do suxeito pasivo e o devandito plan permita que os rendementos netos de actividades económicas do período impositivo 2014 invístanse en elementos novos do inmobilizado material ou investimentos inmobiliarios no exercicio 2022.

A continuación, móstrase o cadro onde se recollen cada unha destas modalidades de dedución, a súa porcentaxe de dedución e o límite conxunto, así como estudo e comentario específico de cada unha delas :

  1. Cadro réxime xeral de dedución (Lei 27/2014, do 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades)
  2. Artigo 35 LIS "Dedución por actividades de investigación e desenvolvemento e innovación tecnolóxica"
  3. Artigo 36 LIS "Dedución por investimentos en producións cinematográficas, series audiovisuais e espectáculos en vivo de artes escénicas e musicais"
  4. Dedución por investimento de beneficios (anterior art. 37 TRLIS)
  5. Artigo 38 LIS "Dedución por creación de emprego para traballadores con discapacidade "
  6. Artigo 39.1 LIS (Límite conxunto)