Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Dedución por investimento de beneficios (anterior art. 37 TRLIS)

A disposición transitoria vixésimo cuarta da LIS, establece no seu apartado 5 que “As rendas acollidas á  dedución  por investimento de beneficios previstos no artigo 37 do texto refundido da Lei do Imposto sobre Sociedades##3##, segundo redacción vixente en períodos impositivos iniciados con anterioridade a 1 de xaneiro de 2015, regularanse polo nel establecido e nas súas normas de desenvolvemento, aínda cando o investimento e os demais requisitos prodúzanse en períodos impositivos iniciados a partir do 1 de xaneiro de 2015”.

Con respecto á   LIS véxase a  Lei 27/2014, do 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades.

Con esta finalidade, o citado  artigo 37 TRLIS sinalaba no seu apartado 2 que : “O investimento en elementos patrimoniais afectos a actividades económicas deberá realizarse no prazo comprendido entre o inicio do período impositivo en que se obteñen os beneficios obxecto de investimento e os dous anos posteriores ou, excepcionalmente, de acordo cun plan especial de investimento aprobado pola Administración tributaria a proposta do suxeito pasivo”, e no seu apartado 3 que “A dedución se practicará na cota íntegra correspondente ao período impositivo en que se efectúe o investimento”.

De acordo co anterior, para 2022  os rendementos netos de actividades económicas do período impositivo 2014 que, no ano 2022, invístanse en elementos novos do inmobilizado material ou investimentos inmobiliarios, excepcionalmente, de acordo cun plan especial de investimento aprobado pola Administración tributaria a proposta do contribuínte, poden dar lugar á aplicación da dedución por investimentos do artigo 37 do texto refundido da Lei do Imposto sobre Sociedades, coas especialidades que establecía para esta dedución o artigo 68.2 da Lei do IRPF, na súa redacción vixente a 31 de decembro de 2014, se cumpren as condicións e requisitos que nestas esixíanse.

Atención: non obstante, teñase en conta que a redacción do artigo 68.2.b) da Lei do IRPF que regula a dedución por investimento en elementos novos do inmobilizado material e investimentos inmobiliarios que entrou en vigor o 1 de xaneiro de 2015 afecta aos rendementos obtidos a partir desa data que se invistan entre o inicio do período impositivo en que se obteñen os rendementos obxecto de investimento e o período impositivo seguinte.

Incompatibilidade

Esta dedución é incompatible coa aplicación da liberdade de amortización, coa dedución por investimentos nas Canarias e coa Reserva para investimentos nas Canarias.