Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

B. Dedución por producións cinematográficas estranxeiras en España (art. 36.2 LIS)

Importante: debe terse en conta que, de acordo co que se establece no artigo 68.2 da Lei do IRPF, os contribuíntes do IRPF que exerzan actividades económicas  poden aplicar esta dedución do artigo 36.2 de  LIS, con excepción do que se dispón no  apartado   3  do artigo 39 da LIS, isto é, non poderán, en caso de insuficiencia de cota, solicitar o seu aboamento á Administración nos termos que determina  a LIS.

Os produtores rexistrados no Rexistro Administrativo de Empresas Cinematográficas do Instituto da Cinematografía e das Artes Audiovisuais que se encarguen da execución dunha produción estranxeira de longametraxes cinematográficas ou de obras audiovisuais que permitan a confección dun soporte físico previo á súa produción industrial seriada, terán dereito á dedución polos gastos realizados en territorio español.

Base de dedución

A base da dedución está constituída polos seguintes gastos realizados en territorio español directamente relacionados coa produción:

 1. Os gastos de persoal creativo, sempre que teña residencia fiscal en España ou nalgún Estado membro do Espazo Económico Europeo, co límite de 100.000 euros por persoa.

 2. Os gastos derivados da utilización de industrias técnicas e outros provedores.

Porcentaxes de dedución e importe máximo da dedución

O importe de dedución será:

 1. En xeral

  • Do 30 por 100 respecto do primeiro millón de base da dedución.

  • Do 25 por 100 sobre o exceso do devandito importe.

  A dedución aplicarase sempre que tales gastos realizados en territorio español sexan, polo menos, de 1 millón de euros. Non obstante, no suposto de producións de animación o importe de tales gastos establécese, polo menos, en 200.000 euros.

  O importe desta dedución non poderá ser superior a 10 millóns de euros, por cada produción realizada. 

  Así mesmo, o artigo 36.2 da LIS tamén establece que o importe desta dedución, conxuntamente co resto de axudas percibidas polo contribuínte,  non poderá superar o 50 por 100 do custo de produción.

 2. Cando o produtor encárguese da execución de servizos de efectos visuais e os gastos realizados en territorio español sexan inferiores a 1 millón de euros: Do 30 por 100 da base da dedución.

  O importe desta dedución non poderá superar o importe que establece o Regulamento (UE) 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro de 2013, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea ás axudas de "minimeus".

En resumo:

Porcentaxe deduciónImporte máximoBase de dedución 
30%

Cando o produtor encárguese da execución de servizos de efectos visuais e os gastos realizados en territorio español sexan inferiores a 1  millón €. 

Non poderá superar o importe que establece ás axudas de "minimeus" o Regulamento (UE) 1407/2013.  

Os seguintes gastos realizados en territorio español directamente relacionados coa produción:

 • Os gastos de persoal creativo, sempre que teña residencia fiscal en España ou nalgún Estado membro do Espazo Económico Europeo, co límite de 100.000 euros por persoa.
 • Os gastos derivados da utilización de industrias técnicas e outros provedores.
30% Ata 1 millón €  de base da dedución.

10 millóns € por cada produción realizada
Sen que supere 50% do custo de produción

Requisito: a dedución aplicarase sempre que os gastos realizados en territorio español sexan, polo menos, de 1 millón €. Non obstante, no suposto de producións de animación o importe de tales gastos establécese, polo menos, en 200.000 €.

25% Sobre o exceso de 1 millón €.

Requisitos

Desde o 1 de xaneiro de 2021 cumprirá para aplicar a dedución, o cumprimento dos seguintes requisitos:

a)' Que a produción obteña o correspondente certificado que acredite o carácter cultural en relación co seu contido ou a súa vinculación coa realidade cultural española ou europea, emitido polo Instituto de Cinematografía e das Artes Audiovisuais, ou polo órgano correspondente da Comunidade Autónoma con competencia na materia.

Atención: non cómpre obter o certificado a que se refire esta letra a)' para a aplicación da dedución d o 30 por 100 da base da dedución, aplicable cando o produtor encárguese da execución de servizos de efectos visuais e os gastos realizados en territorio español sexan inferiores a 1 millón de euros do artigo  36.2.b) LIS.

b)' Que se incorpore nos títulos de crédito finais da produción unha referencia específica a haberse acollido ao incentivo fiscal; a colaboración, se é o caso, do Goberno de España, as Comunidades Autónomas, o Filme Commissions ou o Filme Offices que interviñesen de forma directa na realización da rodaxe ou outros procesos de produción desenvolvida en España, así como, se é o caso, os lugares específicos de rodaxe en España e, para o caso de obras audiovisuais de animación, o lugar onde radique o estudo ao que se lle encargou o servizo de produción.

c)' Que os titulares dos dereitos autoricen o uso do título da obra e de material gráfico e audiovisual de prensa que inclúa de forma expresa lugares específicos da rodaxe ou de calquera outro proceso de produción realizada en España, para a realización de actividades e elaboración de materiais de promoción en España e no estranxeiro con fins culturais ou turísticos, que poidan levar a cabo as entidades estatais, autonómicas ou locais con competencias en materia de cultura, turismo e economía, así como polo Filme Commissions ou Filme Offices que interviñesen na realización da rodaxe ou produción.

Atención: os requisitos establecidos nas letras b)' e c)' non son esixibles no caso de producións estranxeiras de longametraxes cinematográficas e obras audiovisuais en que o contrato polo que se encargou a execución da produción asinásese con anterioridade ao 11 de xullo de 2021, por aplicación do que se dispón na disposición transitoria cuadraxésimo segunda da LIS.

Límites

Esta dedución queda excluída do límite conxunto (25/50 por 100) previsto o artigo 39.1 LIS para as deducións para incentivar a realización de determinadas actividades e, polo tanto, esta dedución por gastos de execución dunha produción estranxeira non se computa para o cálculo do devandito límite.

Finalmente, teñase en conta que, en caso de insuficiencia de cota na aplicación desta dedución do artigo 36.2 da LIS, a posibilidade de poder solicitar o seu aboamento á Administración que se concede no artigo 39.3 da LIS, non é aplicable ao IRPF, de acordo co que se dispón no artigo 68.2 da Lei do IRPF.