Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Cadro-resumo: Deducións por obras de mellora de eficiencia enerxética en vivendas

Atención: o cadro  ten en conta  que o artigo 21 do Real Decreto-lei 18/2022, do 18 de outubro (BOE  do 19 de outubro), modificou, con efectos 1 de xaneiro de 2023, a disposición adicional quincuaxésima da Lei do IRPF que regula as deducións por obras de mellora da eficiencia enerxética de vivendas, ampliando o seu ámbito temporal.

Diferenzas Dedución por obras de mellora que reduzan a demanda de calefacción e refrixeración (1) Dedución por obras de mellora que reduzan o consumo de enerxía primaria non renovable (2)Dedución por obras de rehabilitación enerxética de edificios (3)
Tipo de vivenda (en propiedade)
  • Habitual
  • Alugada como vivenda ou en expectativa sempre que se alugue antes 31.12.2024.    
  • Excluídas:
segundas residencias. vivendas turísticas,  parte afecta a actividade económica, prazas de garaxe, rochos, xardíns, piscinas, instalacións deportivas e elementos análogos.
 
  • Habitual
  • Alugada como vivenda ou en expectativa sempre que se alugue antes  31.12.2024.    
Excluídas: segundas residencias,  vivendas turísticas,  parte afecta a actividade económica, prazas de garaxe, rochos, xardíns, piscinas, instalacións deportivas e elementos análogos.
Todo tipo de vivendas en propiedade, agás as vivendas afectas a actividades económicas. Se asimilan ás vivendas as prazas de garaxe e rochos adquiridos conxuntamente.
Prazo para realizar as obras e aboaras Desde 06-10-2021 ata  31.12.2023 Desde 06.10.2021 ata  31.12.2023 Desde 06.10.2021 ata  31.12.2024
Período impositivo en que pode practicarse a dedución No período impositivo en que se expida o certificado de eficiencia enerxética. Se se satisfan cantidades con anterioridade á súa expedición incluiranse todas no período en que se practique a dedución. O certificado de despois das obras, debe ser expedido antes de 01.01.2024. No período impositivo en que se expida o certificado de eficiencia enerxética. Se se satisfan cantidades con anterioridade á súa expedición incluiranse todas no período en que se practique a dedución. O certificado de despois das obras, debe ser expedido antes de  01.01.2024. A dedución practicarase nos períodos impositivos 2021, 2022, 2023 e 2024, en relación coas cantidades satisfeitas en cada un deles , sempre que se expedise, antes da finalización do período impositivo en que se vaia a practicar a dedución, o certificado de eficiencia enerxética. O certificado expedido despois das obras debe ser expedido antes de 01.01.2025.
Certificado eficiencia enerxética Redución de polo menos un 7% a suma dos indicadores de demanda de calefacción e refrixeración (certificado de eficiencia enerxética da vivenda posterior ás obras respecto do anterior) Redución de polo menos un 30% o indicador de consumo de enerxía primaria non renovable ou obtéñase unha cualificación enerxética “A” ou “B” (certificado de eficiencia enerxética da vivenda posterior ás obras respecto do anterior) Redución de polo menos un 30% o indicador de consumo de enerxía primaria non renovable ou obtéñase unha cualificación enerxética “A” ou “B” (certificado de eficiencia enerxética edificio posterior ás obras respecto do anterior)
Porcentaxe de dedución 20% 40% 60%
Base de dedución As cantidades satisfeitas pola realización das obras que se paguen por calquera medio excluído as entregas de diñeiro de curso legal. Non se inclúen nas devanditas cantidades os custos relativos á instalación ou substitución de equipos que utilicen combustibles de orixe fósil. As cantidades satisfeitas pola realización das obras que se paguen por calquera medio excluído as entregas de diñeiro de curso legal. Non se inclúen nas devanditas cantidades os custos relativos á instalación ou substitución de equipos que utilicen combustibles de orixe fósil.

As cantidades satisfeitas pola realización das obras que se paguen por calquera medio excluído as entregas de diñeiro de curso legal. Non se inclúen nas devanditas cantidades os custos relativos á instalación ou substitución de equipos que utilicen combustibles de orixe fósil.

Para obras realizadas polas Comunidades de propietarios. A base será o resultado de aplicar ás cantidades satisfeitas pola comunidade o coeficiente de participación que o contribuínte tivese na mesma.

Base anual máxima por declaración 5.000 € 7.500 € 5.000 €
Límite máximo plurianual (base acumulada) Non Non 15.000 €