Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Ámbitos temporais, subxectivo e obxectivo da dedución

Ámbito temporal da dedución e período impositivo en que se aplica a dedución

A dedución resulta aplicable ás cantidades satisfeitas desde o 6 de outubro de 2021 ata o 31 de decembro de 2023  por obras realizadas durante o devandito período que cumpran as condicións e requisitos que se indican a continuación.

Ampliación do ámbito temporal desta dedución ata o 31 de decembro de 2023: o artigo 21 do Real Decreto-lei 18/2022, do 18 de outubro, polo que se aproban medidas de reforzo da protección dos consumidores de enerxía e de contribución á redución do consumo de gas natural en aplicación do "Plan + seguridade para a túa enerxía (+SE)" así como medidas en materia de retribucións do persoal ao servizo do sector público e de protección das persoas traballadoras agrarias eventuais afectadas pola seca (BOE do 19 de outubro) modificou, con efectos 1 de xaneiro de 2023, esta dedución ampliando o seu ámbito temporal ata o 31 de decembro de 2023.

Non obstante, a dedución practicarase no período impositivo en que se expida o certificado de eficiencia enerxética emitido despois da realización das obras .

Cando o certificado se expida nun período impositivo posterior a aquel en que se aboaron cantidades por tales obras, a dedución practicarase no devandito período impositivo posterior tomando en consideración as cantidades satisfeitas desde o 6 de outubro de 2021 (data da  entrada en vigor do Real Decreto-lei 19/2021, do 5 de outubro, de medidas urxentes para impulsar a actividade de rehabilitación edificatoria no contexto do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia), ata o 31 de decembro do período impositivo en que se expida en certificado.

En todo caso, o devandito certificado deberá ser expedido antes do 1 de xaneiro de 2024  (tras a modificación prevista en artigo 21 do Real Decreto-lei 18/2022, do 18 de outubro).

Lembre: tanto esta dedución como a dedución por obras de mellora  para a redución da demanda de calefacción e refrixeración practicaranse no período impositivo en que se expida o certificado de eficiencia enerxética emitido despois da realización das obras, con independencia do exercicio en que se pagaron as cantidades ou realizouse a obra. Por iso, nos casos en que o certificado de eficiencia enerxética posterior á realización das obras fose expedido en 2022 deberá incluír as cantidades satisfeitas desde o 6 de outubro de 2021 no recadro [1668].

A diferenza destas , a dedución por obras de rehabilitación enerxética de edificios de uso predominante residencial practicarase nos períodos impositivos 2021, 2022, 2023 (e ampliouse tamén ao exercicio 2024 no Real Decreto-lei 18/2022, do 18 de outubro) en relación coas cantidades satisfeitas en cada un deles , sempre que se expedise, antes da finalización do período impositivo en que se vaia a practicar a dedución, o certificado de eficiencia enerxética.

Ámbito obxectivo da dedución

A. Tipo de vivendas que dan dereito á dedución

Dan dereito á dedución as obras realizadas para a mellora no consumo de enerxía primaria non renovable nas seguintes vivendas:

 • A vivenda habitual do contribuínte

 • Calquera outra vivenda de que sexa titular o contribuínte que teña arrendada para o seu uso como vivenda nese momento ou en expectativa de alugamento, sempre que, neste último caso, a vivenda alúguese antes do 31 de decembro de 2024  (tras a modificación prevista en artigo 21 do Real Decreto-lei 18/2022, do 18 de outubro).

  Considérase que se trata dun arrendamento dun ben inmoble para o seu uso como vivenda cando, de acordo co que se dispón no artigo 2 da Lei 29/1994, do 24 de novembro, de Arrendamentos Urbanos (LAU), o arrendamento recaia “sobre unha edificación habitable cuxo destino primordial sexa satisfacer a necesidade permanente de vivenda do arrendatario ”.

Quedan excluídas as obras que se realicen en:

 • As partes das vivendas afectas a unha actividade económica.

 • As prazas de garaxe, rochos, xardíns, parques, piscinas e instalacións deportivas e outras elementos análogos.

 • As vivendas a disposición dos seus propietarios (as segundas vivendas) e que non se encontren arrendadas ou en expectativa de alugamento (aínda que neste último caso se a vivenda non se aluga antes do 31 de decembro de 2024  -tras a modificación prevista en artigo 21 do Real Decreto-lei 18/2022 - tamén quedan excluídas da posibilidade de aplicar a dedución).

Importante: esta dedución non resulta aplicable en vivendas de  obra nova ou de nova construción xa que, ao non existir nestes casos un certificado de eficiencia enerxética anterior e outro posterior ás obras, como esixe a norma non pode acreditarse a correspondente redución ou mellora respecto da situación previa.

B. Obras de mellora que dan dereito á dedución

 • As obras que permiten beneficiarse da dedución son unicamente as realizadas desde o 6 de outubro de 2021 ata o 31 de decembro de 2023  (tras a modificación prevista en artigo 21 do Real Decreto-lei 18/2022, do 18 de outubro)  para a mellora no consumo de enerxía primaria non renovable.

  Con esta finalidade, unicamente entenderase que se mellorou o consumo de enerxía primaria non renovable na vivenda en que se realizasen tales obras cando:

  • Redúzase en polo menos un 30 por 100 o indicador de consumo de enerxía primaria non renovable, ou ben

  • Consígase unha mellora da cualificación enerxética da vivenda para obter unha clase enerxética «A» ou «B», na mesma escala de cualificación (a do consumo enerxético), acreditado mediante certificado de eficiencia enerxética expedido polo técnico competente despois da realización daquelas , respecto do expedido antes do inicio das mesmas.

  Atención: non obstante, non se benefician da dedución as cantidades satisfeitas que correspondan a custos relativos á instalación ou substitución de equipos que utilicen combustibles de orixe fósil.

 • Para acreditar o cumprimento dos requisitos esixidos para a práctica desta dedución cumprirá o certificado de eficiencia enerxética expedidos antes e despois das obras .

  Os certificados de eficiencia enerxética expedidos antes do inicio das obras serán válidos para acreditar o cumprimento dos requisitos sempre que non transcorrese un prazo de dous anos entre a data da súa expedición e a do inicio destas .

  Os certificados de eficiencia enerxética emitido despois da realización das obras determinan o período impositivo en que se practica a dedución e deberá ser expedido antes do 1 de xaneiro de 2024  (tras a modificación prevista en artigo 21 do Real Decreto-lei 18/2022, do 18 de outubro).

  Atención : os certificados constitúen o único medio establecido pola Lei do IRPF para acreditar a redución ou mellora. Polo tanto, se non se dispón do correspondente certificado previo ao inicio das obras ou do expedido polo técnico competente con posterioridade ás mesmas non queda acreditado o cumprimento dos requisitos esixidos e, en consecuencia, non procede a aplicación da dedución

 • En todo caso os certificados de eficiencia enerxética deberán ser expedidos e rexistrados de acordo co que se dispón no Real decreto 390/2021, do 1 de xuño, polo que se aproba o procedemento básico para a certificación da eficiencia enerxética dos edificios.

Importante: os contribuíntes con dereito a esta dedución deberán cubrir no  apartado correspondente á mesma do   Anexo A.2  da declaración a información que se solicita sobre o inmoble, o NIF ou NIE da persoa ou entidade que realizou as obras,  as datas dos certificados de eficiencia enerxética anterior e posterior ás obras, o consumo de enerxía primaria non renovable que figure en cada un deles ,  dato que poderá extraerse do indicador global contido no apartado 2) do Anexo II, a letra da cualificación enerxética obtida e as cantidades satisfeitas.

Ámbito subxectivo da dedución

Unicamente poderán aplicar a presente dedución os contribuíntes que ostenten o título de propietarios da vivenda obxecto de tales obras.

Cada copropietario da vivenda poderá practicar a dedución polas cantidades que satisfixese pola realización das obras na parte que proporcionalmente se corresponda coa súa porcentaxe de titularidade na vivenda habitual, con independencia de que a factura correspondente ás obras expedísese unicamente a nome dun dos cotitulares da vivenda.

Polo tanto,  quedan excluídos  os nós propietarios, usufrutuarios e arrendatarios.