Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Ámbitos temporais, subxectivo e obxectivo da dedución

Ámbito temporal da dedución e período impositivo en que se aplica a dedución

A dedución resulta aplicable  ás cantidades satisfeitas desde o 6 de outubro de 2021 ata o 31 de decembro de 2023  por obras realizadas durante o devandito período que cumpran as condicións e requisitos  que se indican nos apartados seguintes.

Ampliación do ámbito temporal desta dedución ata o 31 de decembro de 2023: o artigo 21 do Real Decreto-lei 18/2022, do 18 de outubro, polo que se aproban medidas de reforzo da protección dos consumidores de enerxía e de contribución á redución do consumo de gas natural en aplicación do "Plan + seguridade para a túa enerxía (+SE)" así como medidas en materia de retribucións do persoal ao servizo do sector público e de protección das persoas traballadoras agrarias eventuais afectadas pola seca (BOE do 19 de outubro) modificou, con efectos 1 de xaneiro de 2023, o ámbito temporal desta dedución ata o 31 de decembro de 2023.

Non obstante, a dedución practicarase no período impositivo en que se expida o certificado de eficiencia enerxética emitido despois da realización das obras .

Cando o certificado se expida nun período impositivo posterior a aquel en que se aboaron cantidades por tales obras, a dedución practicarase no devandito período impositivo posterior tomando en consideración as cantidades satisfeitas desde o 6 de outubro de 2021 (data da  entrada en vigor do Real Decreto-lei 19/2021, do 5 de outubro, de medidas urxentes para impulsar a actividade de rehabilitación edificatoria no contexto do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia), ata o 31 de decembro do período impositivo en que se expida en certificado.

En todo caso, o devandito certificado deberá ser expedido antes do 1 de xaneiro de 2024  (tras a modificación prevista en artigo 21 do Real Decreto-lei 18/2022, do 18 de outubro).

Lembre: tanto esta dedución como a dedución por obras de mellora que reduzan o consumo de enerxía primaria non renovable practicaranse no período impositivo en que se expida o certificado de eficiencia enerxética emitido despois da realización das obras, con independencia do exercicio en que se pagaron as cantidades ou realizouse a obra. Por iso, nos casos en que o certificado de eficiencia enerxética posterior á realización das obras fose expedido en 2022 deberá incluír, se é o caso, as cantidades satisfeitas desde o 6 de outubro de 2021 no recadro [1660].

A diferenza destas , a dedución por obras de rehabilitación enerxética de edificios de uso predominante residencial practicarase nos períodos impositivos 2021, 2022, 2023 (e ampliouse tamén ao exercicio 2024 no Real Decreto-lei 18/2022, do 18 de outubro) en relación coas cantidades satisfeitas en cada un deles , sempre que se expedise, antes da finalización do período impositivo en que se vaia a practicar a dedución, o certificado de eficiencia enerxética.

Ámbito obxectivo da dedución

A. Tipo de vivendas que dan dereito á dedución

Dan dereito á dedución as obras realizadas para a redución da demanda de calefacción e refrixeración das seguintes vivendas:

 • A vivenda habitual do contribuínte

 • Calquera outra vivenda de que sexa titular o contribuínte que teña arrendada para o seu uso como vivenda nese momento ou en expectativa de alugamento, sempre que, neste último caso, a vivenda alúguese antes do 31 de decembro de 2024 (tras a modificación prevista en artigo 21 do Real Decreto-lei 18/2022, do 18 de outubro).

  Considérase que se trata dun arrendamento dun ben inmoble para o seu uso como vivenda cando, de acordo co que se dispón no artigo 2 da Lei 29/1994, do 24 de novembro, de Arrendamentos Urbanos (LAU), o arrendamento recaia “sobre unha edificación habitable cuxo destino primordial sexa satisfacer a necesidade permanente de vivenda do arrendatario ”.

Atención: así mesmo,  poderase  aplicar  esta dedución respecto das obras realizadas en  vivendas  de tipo unifamiliar.

Quedan excluídas as obras que se realicen en:

 • As partes das vivendas afectas a unha actividade económica.

 • As prazas de garaxe, rochos, xardíns, parques, piscinas e instalacións deportivas e outras elementos análogos.

 • As vivendas a disposición dos seus propietarios (as segundas vivendas) e que non se encontren arrendadas ou en expectativa de alugamento (aínda que neste último caso, se a vivenda  non se aluga antes do 31 de decembro de 2024-tras a modificación introducida polo  artigo 21 do Real Decreto-lei 18/2022-, tamén quedan excluídas da posibilidade de aplicar a dedución).

Importante: esta  dedución non resulta aplicable  en vivendas de obra nova ou de nova construción xa que, ao non  existir nestes casos  un certificado de eficiencia enerxética anterior e outro posterior ás  obras , como esixe a norma, non pode acreditarse a correspondente redución respecto da situación previa.

B. Obras de mellora que dan dereito á dedución

 • As obras que permiten beneficiarse da dedución son as realizadas desde o 6 de outubro de 2021 ata o 31 de decembro de 2023  (tras a modificación prevista en artigo 21 do Real Decreto-lei 18/2022, do 18 de outubro)  para a redución da demanda de calefacción e refrixeración.

  A demanda enerxética de calefacción e refrixeración é a enerxía necesaria para manter as condicións internas de confort do edificio.

  Con esta finalidade entenderase que se reduciu a demanda de calefacción e refrixeración da vivenda cando se reduza en polo menos un 7 por 100 a suma dos indicadores de demanda de calefacción e refrixeración do certificado de eficiencia enerxética expedido polo técnico competente despois da realización das obras, respecto do expedido antes do inicio das mesmas.

  Atención:  teñase en conta que non se benefician da dedución as cantidades satisfeitas que correspondan a custos relativos á instalación ou substitución de equipos que utilicen combustibles de orixe fósil.

 • Para acreditar o cumprimento dos requisitos esixidos para a práctica desta dedución serán necesarios  os certificados de eficiencia enerxética expedidos antes e despois das obras .

  Os certificados de eficiencia enerxética expedidos antes do inicio das obras serán válidos para acreditar o cumprimento dos requisitos sempre que non transcorrese un prazo de dous anos entre a data da súa expedición e a do inicio destas .

  Os certificados de eficiencia enerxética emitido despois da realización das obras determinan o período impositivo en que se practica a dedución e deberá ser expedido antes do 1 de xaneiro de 2024  (tras a modificación prevista en artigo 21 do Real Decreto-lei 18/2022, do 18 de outubro).

  Atención: os certificados constitúen o único medio establecido pola Lei do IRPF para acreditar a redución ou mellora. Polo tanto, se non se dispón do correspondente certificado previo ao inicio das obras ou do expedido polo técnico competente con posterioridade ás mesmas non queda acreditado o cumprimento dos requisitos esixidos e, en consecuencia, non procede a aplicación da dedución.

 •  En todo caso os certificados de eficiencia enerxética deberán ser expedidos e rexistrados de acordo co que se dispón no Real decreto 390/2021, do 1 de xuño, polo que se aproba o procedemento básico para a certificación da eficiencia enerxética dos edificios.

Importante: os contribuíntes con dereito a esta dedución deberán cubrir no apartado correspondente á mesma do Anexo A.2 da declaración a información que se solicita sobre o inmoble,  o NIF ou NIE da persoa ou entidade que realizou as obras,  as datas dos certificados de eficiencia enerxética anterior e posterior ás obras así como a demanda enerxética de calefacción e refrixeración que figure en cada un deles , dato que poderá  extraerse da  suma  dos indicadores globais de demanda de calefacción e refrixeración contida no ##3##apartado ##3##3 do Anexo II de cada un dos certificados, e as cantidades satisfeitas.

Ámbito subxectivo da dedución

Unicamente poderán aplicar a presente dedución os contribuíntes que ostenten o título de propietarios da vivenda obxecto de tales obras.

Cada copropietario da vivenda poderá practicar a dedución polas cantidades que satisfixese pola realización das obras na parte que proporcionalmente se corresponda coa súa porcentaxe de titularidade na vivenda habitual, con independencia de que a factura correspondente ás obras expedísese unicamente a nome dun dos cotitulares da vivenda.

Polo tanto, quedan excluídos os nós propietarios, usufrutuarios e arrendatarios.