Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Importe da dedución e incompatibilidades cos restantes deducións por obras de mellora de eficiencia enerxética

Importe da dedución

A. Base da dedución

A base desta dedución estará constituída polas cantidades satisfeitas, recadro [1660] mediante tarxeta de crédito ou débito, transferencia bancaria, cheque nominativo ou ingreso en conta en entidades de crédito, ás persoas ou entidades que realicen tales obras, así como ás persoas ou entidades que expidan os citados certificados.

Non obstante, descontaranse aquelas contías que, se é o caso, fosen subvencionadas a través dun programa de axudas públicas ou fosen a sero en virtude de resolución definitiva da concesión de tales axudas.

Se se practica a dedución na correspondente declaración do IRPF e, con posterioridade, concédese unha subvención cuxa contía se corresponden con cantidades que formasen parte da base da dedución, deberase regularizar a situación tributaria de xeito que non se inclúan na base da dedución as contías correspondentes á devandita subvención (tendo como límite a base máxima anual de dedución). Para iso, de acordo co artigo 59 do Regulamento do IRPF, engadirase á cota líquida estatal da declaración do IRPF correspondente ao exercicio en que se concedesen a subvención o importe da dedución indebidamente practicada.

Atención: en ningún caso, darán dereito a practicar dedución as cantidades satisfeitas mediante entregas de diñeiro de curso legal.

Con esta finalidade, consideraranse como cantidades satisfeitas polas obras realizadas aquelas necesarias para a súa execución, incluíndo os honorarios profesionais, custos de redacción de proxectos técnicos, enderezo de obras, custo de execución de obras ou instalacións, investimento en equipos e materiais e outros gastos necesarios para o seu desenvolvemento, así como a emisión dos correspondentes certificados de eficiencia enerxética.

Atención: en todo caso, non se considerarán nas devanditas cantidades os custos relativos á instalación ou substitución de equipos que utilicen combustibles de orixe fósil.

No caso de vivendas de natureza ganancial, as cantidades satisfeitas con cargo á sociedade de gananciais por un matrimonio en réxime de sociedade legal de gananciais, atribuiranse a cada cónxuxe ao 50 por 100.

En caso de vivenda de titularidade compartida, cada copropietario da vivenda poderá practicar a dedución polas cantidades que satisfixese pola realización das obras na parte que proporcionalmente se corresponda coa súa porcentaxe de titularidade na vivenda habitual, con independencia, de que a factura correspondente ás obras expedísese unicamente a nome dun dos cotitulares da vivenda.

B. Base máxima de dedución

A base máxima anual desta dedución será de 5.000 euros.

Este límite é idéntico en tributación individual e en conxunta.

C. Porcentaje de dedución

O porcentaxe de dedución aplicable sobre a base de dedución, nos termos anteriormente comentados, é o 20 por 100.

Incompatibilidades

En ningún caso, unha mesma obra realizada nunha vivenda dará dereito a esta dedución e á dedución “Por obras de mellora que reduzan o consumo de enerxía primaria non renovable ” examinada  no apartado 2).

Tampouco resultará de aplicación naqueles casos en que a mellora acreditada e as contías satisfeitas correspondan a actuacións realizadas no conxunto do edificio e proceda a aplicación da dedución “Por obras de rehabilitación enerxética de edificios” (examinada no apartado 3).